Hemelvaartsdag

Voor de live-uitzending start de media hieronder. De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Liturgie bij de dienst op Hemelvaartsdag 2020 in Boornbergum

Thema:
Het nieuwe normaal na de hemelvaart.

Techniek: Berend-Lieuwe Bijleveld
Voorganger: ds.K.J.Bijleveld

Voor de kinderen staat er weer een filmpje van de kindernevendienst klaar.


Voor af te beluisteren:
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool,van zee tot zee,
’t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Ps.68 : 7 en 12
God zij geprezen met ontzag,
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede,
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht
dat wordt ons niet ontnomen,
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen,
ons aan de dood ontkomen.

Gij mogendheden, zing een lied,
zing Hem die koninklijk gebiedt,
hier en in alle landen,
Hij heft Zijn stem, een stem van macht,
Uw sterkte zij Hem toegebracht,
strek tot Hem uit Uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel,
staan wakend over Israël,
geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is Uw majesteit,
geef aan Uw volk standvastigheid,
o Here God hoogmogend.

Stil gebed

Votum en groet

Glorialied – ‘Glorie aan God’
Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.

Lof zij de Heer, hem komt toe alle eer,
Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht,
wij aanbidden, wij knielen voor Jezus .
Groot is zijn trouw, eeuwig zijn kroon,
overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.

Kondigt het aan door de kracht van zijn naam,
heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie.
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft,
Hij is verslagen, het Lam troont voor eeuwig.
Jezus is Heer, redder en Heer.
Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn,
heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.
Halleluja.

Heersen met hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervuld ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding.
Waardig het Lam, waardig het Lam.
Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn,
heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.

Gebed om de Heilige Geest

1e Lezing:
Lucas 24 : 50 – 52 (NBV)
50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 51Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden

Luisteren en/of zingen: Heer, we kijken omhoog (Sela)
Heer, we kijken omhoog en denken aan U.
U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.

Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht;
van nu tot in eeuwigheid.

Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.

Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!

Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.

2e Lezing: Ef.1 : 15 – 23 (NBV)
15 ….. omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, 16 dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Luisteren naar Koraal 29 door ‘Looft den Heer’.
Verschillende leden van LDH hebben koraal 29 opgenomen: Eventide – Blijf bij mij Heer.

Preek over:
22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Zingen: Gez.314 : 1, 3 en 4
1
Gij die gelooft, verheugt u samen,
’t is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijns is de_aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

3
Nabij of ver, wij zijn verbonden:
één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd’ en hoop.
Wij bidden en wij danken saâm,
wij roemen in één Vadernaam.

4
Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!
Eén kudde,_één Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des heils verscheen,
dan worden aard’ en hemel één!

Dankgebed

Slotlied: Gez.231 : 1, 3 en 4
Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, englen, samen.
Juicht met een vreugd, die ’t al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

4
Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, englen, samen.
Juicht met een vreugd, die ’t al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

Zegen

Het bestuur van Looft den Heer, trakteert ons op wat lekkers voor bij de koffie, een muzikaal koekje zeg maar.
Het is het stuk ‘Oginski’, gespeeld tijdens hun bezoek aan Polen.
Wie via internet luistert, kan ook de beelden erbij krijgen als de link wordt aangeklikt.

Dank jullie wel, het zal ons smaken.

Nog een fijne dag vandaag!
Ds Bijleveld


Kindernevendienst