Liturgie Gebedsvesper

Voor de live-uitzending start de media hieronder. De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Vesper 27 mei 2020

Muziek vooraf aan de vesper: ‘Ik zal er zijn’ van Sela
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Welkom

Opwekking 717: Stil, mijn ziel, wees stil

Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
In je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen

Bijbelgedeelte: Jesaja 41: 10-13 (NBV)
10 Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. 11 Allen die zich fel tegen je keerden zullen gehoond worden en te schande staan. Zij die jou bestreden worden minder dan niets en gaan te gronde. 12 Zij die jou onderdrukten zijn onvindbaar, je zoekt ze vergeefs. De vijanden die jou bevochten zullen verdwijnen in het niets. 13 Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen.

Luisteren naar ‘Von guten Mächten wunderbar geborgen‘
Vertaling:
Door goede machten trouw en stil omgeven,
wonderlijk behoed en getroost.

Zo wil ik deze dag met u beleven,  
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Refrein:
Door goede machten wonderlijk geschut
Verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons in de avond en in de morgen
en is zeker met ons op elke nieuwe dag.

Nog will het oude onze harten kwellen,
nog  drukken boze dagen ons neer als een zware last. 
O, Heer, geef onze opgejaagde zielen ,
de redding, waarvoor u ons  geschapen hebt.

refrein

Laat, vandaag, warm en fel de kaarsen branden,
die U ons hier in onze duisterheid hebt gebracht.
Breng, wanneer dat mogelijk is, ons weer samen. 
Wij weten het, Uw licht schijnt in de nacht.

Refrein

 

Bijbelgedeelte: Mattheüs 28:18-20 (NBV)
18Jezus kwam op hen toe en zei: ’Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Overdenking door ds Bijleveld

Zingen na de overdenking: ‘Wees bij ons’ van Sela
Waar bent U God, is ons hart verblind?
Antwoord op ons gebed.
Wij tasten rond, zoeken naar het licht,
naar een waarheid die ons redt.

Refrein:
Wees bij ons in de duisternis,
schijn in onze nacht.
Breng redding die voor eeuwig is,
schijn in onze nacht.

De vijand fluistert ons leugens in;
trekt ons bij U vandaan.
Geef ons geloof dat standvastig is;
de verzoeking kan weerstaan.

Refrein
Wij houden vast aan wat zeker is:
uw rijk komt dichterbij.
U brengt ons thuis in het hemels licht.
Daar is onze nacht voorbij.

Uw licht doorbreekt de duisternis,
schijnt in onze nacht.
Uw waarheid die voor eeuwig is,
leidt ons naar de dag.

Gebed

Afsluiting

Gezang 293 (LvdK): Wat de toekomst brenge moge
Wat de toekomst brenge moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed.

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
Neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.