Liturgie Gebedsvesper

Voor de live-uitzending start de media hieronder. De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Thema:  ” Bijbels medicijn voor je eigenwaarde”

M.m.v. Jannie van Dijk

Lied voor de vesper:
Al vóór mijn leven is ontstaan  (opwekking 643)  (4:40)

Al voor mijn leven is ontstaan
Had U een doel voor mijn bestaan,
Beschreef mijn dagen in de tijd.
U bent het die mij heeft gemaakt,
Wat U bedacht heeft is volmaakt
En daarom dank ik U altijd.

Iedere dag is bijzonder,
Ieder moment is een wonder.

Dit is de dag die U mij geeft;
U maakt mij blij,
U maakt mij blij;
Ik prijs U Heer,
In alles.

Al voor mijn leven is ontstaan
Had U een doel voor mijn bestaan,
Beschreef mijn dagen in de tijd.
U bent het die mij heeft gemaakt,
Wat U bedacht heeft is volmaakt
En daarom dank ik U altijd.

Iedere dag is bijzonder,
Ieder moment is een wonder.

U maakt mij blij;
Ik prijs U Heer.

Welkom

Bijbellezing – Psalm 8
Psalm 8 De majesteit van de HEERE
Een psalm van David, voor de koorleider, op “de Gittith”

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op e hele aarde!
U die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.
Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan  en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
en het mensenkind, dat U naar hem omziet?

Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.
U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:

Schapen en runderen, die allemaal,
en ook de dieren van het veld,
de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
al wat over de paden van de zeeën gaat.
 
HEERE, onze Heere,
Hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

Gebed

Zingen
opwekking 542 – God van trouw, U verandert nooit.

God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U,
Opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
Opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
Bent U Heer, het anker;
Ik stel mijn hoop alleen op U.

Overdenking

Efeze 2: 8-10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God: niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Zingen
opwekking 710- Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de weg die ik moet gaan,
zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt,
God, zegen mij alle dagen lang.

Vader, maak mij tot een zegen,
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw geest Heer,
Jezus kom tot mij,
als de bron van leven,
die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven,
zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn,
o God, zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader maak ons tot een zegen,
hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader, maak mij tot een zegen,
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw geest Heer,
Jezus kom tot mij,
als de bron van leven,
die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij,
van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Gebed

Afsluitende woorden  met het  gedichtje “Medicijn”

Slotlied  “Maak ons tot een stralend licht voor de volken”

Maak ons tot een stralend licht
Voor de volken,
Een stralend licht
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
Wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord
Van hoop voor de volken,
Een levend woord
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een zegening
Voor de volken, een zegening
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied
Voor de volken, een lied van dank
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
Voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.

En bouw uw koninkrijk
In de volken, uw wil geschied’
In de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard’!