Liturgie Gebedsvesper

Voor de live-uitzending start de media hieronder. De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Liturgie avondvesper 24 juni 2020

Zingen voor de dienst : Here’s my heart Lord, (versie Lauren Daigle) (duurt 6 minuten)
Here’s my heart, Lord
Here’s my heart, Lord
Here’s my heart, Lord
Speak what is true

Here’s my heart, Lord
Here’s my heart, Lord
Here’s my heart, Lord
Speak what is true

I am found, I am Yours
I am loved, I’m made pure
I have life, I can breathe
I am healed, I am free

Here’s my heart, Lord
Here’s my heart, Lord
Here’s my heart, Lord
Speak what is true

‘Cause I am found, I am Yours
I am loved, I’m made pure
I have life, I can breathe
I am healed, I am free

You are strong, You are sure
You are life, You endure
You are good, always true
You are light breaking through

Oh, here’s my heart, Lord
Here’s my heart, Lord
Here’s my heart, Lord
Speak what is true

Here’s my life, Lord
Here’s my life, Lord
Here’s my life, Lord
Speak what is true
Speak what is true
Speak what is true

I am found, I am Yours
I am loved, I’m made pure
I have life, I can breathe
I am healed, I am free

‘Cause You are strong, You are sure
You are life, You endure
You are good, always true
You are light breaking through
You are more than enough
You are here, You are love
You are hope, You are grace
You’re all I have, You’re everything

Here’s my heart, Lord
Here’s my heart, Lord
Here’s my heart, Lord
Speak what is true

Here’s my life, Lord
Here’s my life, Lord
Here’s my life, Lord
Speak what is true

Welkom

Gebed

Introduktie thema door Gerwin Elzinga

Zingen: Jezus’ liefde voor mij (versie Sela)
Dank U mijn Vader voor al uw genade,
die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,
door Hem die in mij leeft.

U heeft mij in liefde aanvaard,
Die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
Wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben,
Dank ik aan Hem:
Aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
Volg ik Hem na;
Krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien,
laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,
geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij:
Dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij
Uw genade is mij genoeg.

Al wat ik ben,
Dank ik aan Hem:
Aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
Volg ik Hem na;
Krijgt Hij gestalte in mij.

Niets houdt mij tegen mij over te geven,
aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten;
met krachtige liefde
draagt U, mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard,
Die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!

Al wat ik ben,
Dank ik aan Hem:
Aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
Volg ik Hem na;
Krijgt Hij gestalte in mij.

We lezen uit de Bijbel:  2 Korinthe 9: 6-15

  1. En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.
  2. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.
  3. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.
  4. Zoals geschreven staat: Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven; zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid.
  5. Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen.
  6. Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijgevigheid, die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt.
  7. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God,
  8. want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het Evangelie van Christus, overeenkomstig uw belijdenis, en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen.
  9. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de allesovertreffende genade van God over u.
  10. Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!

Zingen:   Hij is Heer    (versie remco Hakkert)
Heel de schepping geeft U eer
Buigt zich vol aanbidding neer.
Jezus Christus, Zoon van God,
Trouw in eeuwigheid.

Heel de schepping zingt uw lof;
U alleen bent onze God,
Onze koning die regeert,
Heerser voor altijd!

Hij is Heer en zijn eer
Vult de aarde, vult de hemel
En zijn heerlijkheid wordt
Wereldwijd geroemd.
Hij is Heer, geef Hem eer
Heel de aarde, heel de hemel,
Want wij leven
Voor de glorie van uw naam,
De glorie van uw naam.

U alleen hebt alle macht,
Leer ons leven uit uw kracht.
Blaas uw vuur aan in ons hart,
Dat iedereen het ziet en ieder hoort

Hij is Heer en zijn eer
Vult de aarde, vult de hemel
En zijn heerlijkheid wordt
Wereldwijd geroemd.
Hij is Heer, geef Hem eer
Heel de aarde, heel de hemel,
Want wij leven
Voor de glorie van uw naam,
De glorie van uw…

De overdenking door Gerwin

zingen:   Zoek eerst het koninkrijk van God
Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,
hallelujah, hallelu, halleluja.

Dankgebed en voorbede

Afsluiting

Zingen: Wees gezegend
De zegen van God zij met jou.
In het licht en het donker,
Hij blijft je trouw.
Elke stap van de weg
die je gaat in Zijn naam,
zal Hij leiden in liefde,
waar jij ook zult gaan.

Ontvang nu de zegen van Hem.
Durf te dromen, te leven,
vertrouw op Zijn stem.
In zijn kracht ben je sterk.
Wees vervuld met Zijn Geest
die je troost en je moed geeft,
vernieuwt en geneest.

Wees gezegend,
in de naam van de Vader;
gezegend,
in de naam van de Zoon.
Wees gezegend
met de Heilige Geest.
Wees krachtig en moedig
en wees niet bevreesd.