Liturgie Gebedsvesper

Voor de live-uitzending start de media hieronder. De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster


Liturgie voor de vesper op woensdag 23 september 2020

Thema: Kind van Gods liefde!!

Medewerkenden:
Jan Gerben Dantuma techniek
Ds K.J.Bijleveld

Voor de vesper twee liederen

Ik zal er voor je zijn ( Reni en Elisa Krijgsman)
Ik zal er voor jou zijn
Kindje, jij hoort bij Mij.
Ik wil dat je weet dat je veilig bent
en dat je altijd beschermd zult zijn.

Wij bidden dat God in jou
Zijn plannen voltooien zal.
Hij wil zich aan jou openbaren
omdat Hij zoveel van je houdt.

Jij bent door God zo uniek geschapen
Heel jouw wezen is door Hem bedacht.
En telkens voordat jij gaat slapen
Dan bidden wij heel zacht
Dat je dromen zult dromen die God je geeft
Zodat je Hem echt kennen zal
Wees gerust mijn kind, je wordt door Hem bemind
Hij blijft altijd heel dicht bij jou.

Ik zal er voor jou zijn…

En wees niet bang dat je zult falen
Jij bent groot in Gods koninkrijk.
Want ook jij hebt speciale gaven
Waarmee je zegen van God verspreidt.
Iedere keer als ik je geluidjes hoor
‘k zie de lach op je gezicht.
Ervaar ik telkens weer; dit wonder van de Heer
Je bent gewild in ons gezin.

Ik ben er voor jou in al jouw moeite en verdriet
Wanneer je op je eigen benen zult gaan staan.
En weet dan heel diep in je hart dat ik altijd voor jou kies
Jij bent geliefd vanaf het begin
Ik ben nooit ver bij jou vandaan.

Ik zal er voor jou zijn…

Heer die mij ziet zoals ik ben ( Ps.139 Sela)
Heer die mij ziet zoals ik ben
Dieper dan ik mijzelf ooit ken
Kent U mij, U weet waar ik ga
U volgt mij waar ik zit of sta
Wat mij ten diepste houdt bewogen
’t Ligt alles open voor uw ogen
Wat mij ten diepste houdt bewogen
’t Ligt alles open voor uw ogen

U bent mij overal nabij
Uw ogen waken over mij
Van toen ik vormloos ben ontstaan
U wist hoe het zou verder gaan
O God hou mij geheel omgeven
En leid mij op de weg van ’t leven
O God hou mij geheel omgeven
En leid mij op
De weg van’t leven

En leid mij op
Ja leid mij op de weg van ’t leven

———————————————————–

Welkom met lezing uit deel Psalm 139
7 Waar kan ik Uw Geest ontgaan,
waar Uw aangezicht ontvluchten?
8 Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;
of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.
9 Nam ik vleugels van de dageraad,
woonde ik aan het einde van de zee,
10 ook daar zou Uw hand mij leiden
en Uw rechterhand mij vasthouden.
11 Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! –
dan is de nacht een licht om mij heen.
12 Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister,
maar de nacht licht op als de dag,
de duisternis is als het licht.
13 Want Ú hebt mijn nieren geschapen,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken,
mijn ziel weet dat zeer goed.
15 Mijn beenderen waren voor U niet verborgen,
toen ik in het verborgene gemaakt ben
en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.
16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,
en zij alle werden in Uw boek beschreven,
de dagen dat zij gevormd werden,
toen er nog niet één van hen bestond.
17 Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God,
hoe machtig groot is hun aantal.
18 Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand;
ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.

Zingen Psalm 139 : 1, 2 en 3
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Waar zou ik vluchten voor uw Geest
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden

Lezen: Psalm 51(HSV)
1 Een psalm van David, voor de koorleider; 2 toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen.

3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen,
mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen,
zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt
en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren,
in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste,
in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met
hysop, dan zal ik rein zijn,
was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen;
laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden;
delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug,
ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren
en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil,
dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen;
dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen;
in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest;
een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen;
bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid,
in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt;
dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Lied: Witter dan sneeuw ( Psalm 51 , Sela)
Was mij witter dan sneeuw,
was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God,
heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Was mij witter dan sneeuw,
maak mij sterk door Uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn.
U alleen, Heer geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

Kind van Gods liefde!!
Overdenking over:
Toen ik geboren werd,
vingen uw handen mij op.
Al voor mijn geboorte was u mijn God.’  (Ps.22 : 10 – 11)

Zingen: Herstel mijn eerste liefde
Vader in de hemel
die zoveel om mij geeft
dat U in Uw genade
Uw Zoon gegeven heeft
Dank U voor Uw liefde
Uw eindeloze trouw
dat ondanks al mijn falen
U zegt: “Ik hou van jou”.

Herstel mijn eerste liefde
die ik ooit had voor U
want ik wil van U houden
nog zoveel meer dan nu.
Mijn hart moet weer gaan branden
zoals het heeft gedaan
vol vuur en vol van hartstocht
die nooit meer weg zal gaan.

De drukte van het leven
trok mij met zich mee.
De liefde die vervaagde
de passie die verdween.
Ik was U niet vergeten
maar nam de tijd niet meer
om in uw woord te lezen
bij U te zijn o Heer

Herstel mijn eerste liefde
die ik ooit had voor U
want ik wil van U houden
nog zoveel meer dan nu.
Mijn hart moet weer gaan branden
zoals het heeft gedaan
vol vuur en vol van hartstocht
die nooit meer weg zal gaan.

Herstel mijn eerste liefde
die ik ooit had voor U
want ik wil van U houden
nog zoveel meer dan nu.
Mijn hart moet weer gaan branden
zoals het heeft gedaan
vol vuur en vol van hartstocht
die nooit meer weg zal gaan.

Herstel mijn eerste liefde
die ik ooit had voor U
want ik wil van U houden
nog zoveel meer dan nu.
Mijn hart moet weer gaan branden
zoals het heeft gedaan
vol vuur en vol van hartstocht
die nooit meer weg zal gaan.

Vader in de hemel
met eerbied vraag ik nu
of U mij wilt vergeven.
Ik kan niet zonder U
Dank U voor Uw liefde
Uw eindeloze trouw.
En Vader, ik wil zeggen
dat ik zoveel van U hou.

Dankgebed en voorbede

Afsluitende woorden

Zingen: Jdh.17
Als ik maar weet, dat hier mijn weg,
Door U, Heer, wordt bereid;
En dat die weg, hoe moeilijk ook,
Mij nader tot U leidt.

Nader tot U, nader tot U,
Nader mijn Heiland tot U;
Als ik maar weet, dat alles hier,
Mij nader brengt tot U.

Als ik maar weet, ook als op aard’
Mij droefheid wacht of kruis;
Dat ieder kruis mij nader brengt
Bij ’t eeuwig Vaderhuis.

Nader tot U, nader tot U,
Nader mijn Heiland tot U;
Als ik maar weet, dat alles hier,
Mij nader brengt tot U.