Liturgie Gebedsvesper

Voor de live-uitzending start de media hieronder.
De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Liturgie vesper 16 juni 2021

Tjerk de Reus

Thema: ‘Maria: icoon van de genade’

Voor de dienst: Magnificat
Gregoriaans, door koor van monniken van de
ABBAYE SAINT-MARTIN DE LIGUGE, Frankrijk:
de lofzang van Maria in het Latijn

Welkom

Tekst voor het begin: 1 Samuël 2
‘Nu juicht mijn hart dankzij de HEER,
fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER,
mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden,
want dankzij uw hulp beleef ik vreugde.
Geen is er heilig als de HEER,
er is geen andere god dan u,
geen rots is er als onze God.
Gebruik toch geen grote woorden,
blaas niet zo hoog van de toren,
want de HEER is een alwetende God:
door hem worden onze daden gewogen.
De boog van de helden is gebroken,
en wie wankelen weten zich gesterkt.
Die genoeg hadden, verkopen zich voor brood,
en wie hongerden zijn verzadigd.

‘Lofzang van Maria, Nederland Zingt
Mijn ziel verheft Gods eer,
mijn geest mag blij den Heer,
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van Zijn gunst doet roemen.

2
Hoe heilig is Zijn naam,
laat volk bij volk tesaam,
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid,
voor wie Hem vreest, bereidt,
door al de nageslachten.
Hij trok zich Israël aan,
Hij laat niet hulploos staan,
die Abrams troost verwachten.
Groot en in eeuwigheid,
is Gods barmhartigheid,
voor duizenden geslachten.

Schriftlezing: Lukas 1: 46-56
46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot,
47en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker,
48 omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van
Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten
mij zalig spreken, 49 want Hij Die machtig is, heeft grote
dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam. 50 En Zijn
barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem
vrezen. 51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm.
Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart,
uiteengedreven. 52 Hij heeft machtigen van de troon gestoten en
nederigen heeft Hij verhoogd. 53 Hongerigen heeft Hij met goede
gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden.
54{Jes. 30:18; 41:9; 54:5; Jer. 31:2,20} Hij heeft het opgenomen
voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken,
55 zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn
nageslacht, tot in eeuwigheid. 56 En Maria bleef ongeveer drie maanden
bij haar en keerde terug naar haar huis.

Korte overdenking

Magnificat, door Sela
MAGNIFICAT
Met heel mijn ziel prijs ik de Heer,
met al mijn adem dank ik God.
Hij dacht aan mij, richtte mij op.
De mensen prijzen mij gelukkig.

3
Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam.
Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam.
Barmhartig is Hij altijd weer,
voor wie hem volgen en hem dienen.
Hij heeft getoond hoe sterk Hij is;
hoogmoedigen heeft Hij verslagen.
Voor machtigen is er geen plaats;
Hij heeft hen van hun troon gestoten.
De kleine mensen maakt Hij groot;
Hij zet ze op een voetstuk neer.
De rijke mensen stuurt Hij weg,
met lege handen naar hun huis terug.
De hongerigen geeft Hij veel;
Hij overlaadt hen met het beste.
Hij neemt het op voor Israël,
komt alles na wat Hij hen heeft beloofd.
Bewijst zo zijn barmhartigheid,
zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid.

Gebed

Afsluitende woorden

Hallelujah Chorus – Messiah van Georg Friedrich Händel

 

Iedereen die de vesper heeft meegeluisterd of op een later moment heeft beluisterd, allemaal hartelijk bedankt en Gods Zegen toegewenst