Liturgie Gebedsvesper

Voor de live-uitzending start de media hieronder. De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Vesper op 13 januari 2021 in vGK-Boornbergum-Kortehemmen
Aanvang: 19.00 uur

Thema: “Hollandse nuchterheid?”

Must read: Kies voor Hollandse nuchterheid
Voorganger: ds K.J. Bijleveld


Muziek voor de vesper

Bewerking van Psalm 4 door Sietze de Vries (6 min.)

De organist over deze psalm
“Psalm 4 heeft zich nooit in een grote bekendheid mogen verheugen, alhoewel tekst en melodie schitterend zijn. Dit zal mede veroorzaakt zijn door de lastige toonsoort. In de verschillende psalmboeken treffen we bijvoorbeeld een notatie met drie kruisen of vier mollen aan; een unicum binnen het Geneefse Psalter. Gezien de stemming van het Hinsz-orgel in Leens, heb ik gekozen voor de variant met vier mollen aan de sleutel.

In navolging van Böhm’s ‘Vater unser’, waarbij het gebed als het kloppend hart van de gelovige wordt verklankt, horen we ook hier steeds een doorgaande puls in het pedaal. Tegen motieven uit de koraalmelodie wordt een versierde Cantus Firmus geplaatst, waarbij de Vox Humana van het Hoofdwerk een hoofdrol heeft. Deze ‘menselijke stem’ begint in combinatie met enkele andere registers en de tremulant werkelijk door de meloengewelven van Leens te zingen. Net voor het slot breek ik even uit de cadans, om uiteindelijk weer in ‘berusting’ af te sluiten.”

Welkom

Psalmgebed : Psalm 4 ( Bijbel in Gewone Taal)
1 Een lied van David. Voor de zangleider. Bij dit lied wordt op een harp gespeeld.
Luister naar mijn gebed
2 Goede God,
als ik om hulp roep,
geef mij dan antwoord.
U beschermt mij altijd als ik het moeilijk heb.
Wees ook nu goed voor mij,
en luister naar mijn gebed!
God is goed voor trouwe mensen
3 Rijke en machtige mensen,
hoe lang nog lachen jullie mij uit?
Hoe lang nog blijven jullie mij bedriegen
en liegen jullie over mij?
4 Dit moeten jullie weten:
de Heer is goed voor trouwe mensen,
hij luistert als ze om hulp roepen.
5 Rijke en machtige mensen,
heb eerbied voor de Heer.
Doe geen kwaad meer,
denk na over je fouten,
wees rustig en zwijg.
6 Breng offers volgens zijn regels,
en vertrouw op hem.
Alleen de Heer geeft geluk en vrede
7 Rijke en machtige mensen,
jullie zeggen:
‘Voor ons geluk hebben we God niet nodig.’
Maar ik weet:
Alleen de Heer geeft geluk en vrede!
8 Door hem ben ik gelukkig,
gelukkiger dan die mensen met al hun rijkdom.
9 Heer, u laat mij veilig wonen.
Ik hoef niet bang te zijn,
ik kan rustig slapen.

Luisteren naar Psalm 4 gezongen door Musica Ars
Laat als ik roep mij op U hopen
O God van mijn gerechtigheid
Geef mij uw antwoord, doe mij open
Die mij als ik ben ingesloten
Ruim baan maakt en mij weer bevrijdt
Hoe lang zult gij mij blijven smaden
Gij groten, door de schijn bekoord
Weet toch de Here slaat mij gade
Weet dat ik leef van zijn genade
Hij is het die mijn roepen hoort

Ik kan gaan slapen zonder zorgen
Want slapend kom ik bij U thuis
Alleen bij U ben ik geborgen
Gij doet mij rusten tot de morgen
En wonen in een veilig huis

Lezing: Lucas : 8 : 26 – 30 ( NBG ’51)
De genezing van een bezetene

26 En zij voeren naar het land der Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 27 Toen Hij aan land gegaan was, kwam Hem een man uit de stad tegemoet, die door boze geesten bezeten was, en sinds lang had hij geen mantel meer aan en woonde niet in een huis, maar in de graven. 28 Toen hij nu Jezus zag, stiet hij een kreet uit en hij viel aan zijn voeten en sprak met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek U, dat Gij mij niet pijnigt. 29 Want Hij gaf de onreine geest bevel van de man uit te varen. Want menigmaal had de geest hem met geweld medegesleurd, en om hem te bewaken werd hij met ketenen en voetboeien geboeid, maar hij brak de boeien stuk en werd door de geest naar eenzame streken gedreven. 30 En Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zeide: Legioen; want vele geesten waren in hem gevaren. 31 En zij smeekten Hem, dat Hij hun niet gelasten zou in de afgrond te varen. 32 Nu werd op de berg een talrijke kudde zwijnen gehoed; en zij smeekten Hem, dat Hij hun zou toestaan daarin te varen. En Hij stond het hun toe. 33 En de geesten voeren uit die mens en voeren in de zwijnen en de kudde stormde langs de helling het meer in en verdronk. 34 Toen de hoeders zagen wat er gebeurd was, namen zij de vlucht en berichtten het in de stad en op het land. 35 En de mensen liepen uit om te zien wat gebeurd was, en zij kwamen bij Jezus en vonden de mens, van wie de boze geesten uitgevaren waren, aan de voeten van Jezus zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, en zij werden bevreesd. 36 En zij, die het gezien hadden, verhaalden hun, hoe de bezetene genezen was. 37 En de gehele bevolking van de streek der Gerasenen vroeg Hem, of Hij van hen wilde weggaan, want zij waren door grote vrees bevangen. En Hij ging in het schip en keerde terug. 38 En de man, van wie de boze geesten uitgevaren waren, verzocht Hem bij Hem te mogen blijven. Maar Hij liet hem heengaan en zeide: 39 Keer terug naar uw huis en verhaal al wat God u gedaan heeft. En hij ging de gehele stad door verkondigen al wat Jezus hem gedaan had.

Luisteren naar: You raise me up
When I am down, and, oh, my soul, so weary
When troubles come, and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

There is no life, no life without its hunger
Each restless heart beats so imperfectly
But then you come, and I am filled with wonder
Sometimes I think I glimpse eternity

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up to more than I can be

Overdenking : Hollandse nuchterheid?

I Petrus 4 : 7 – Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.Luisteren naar: Toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Gebed

Afsluitende woorden

Luisteren naar : You raise me up ( In Nederlandse vertaling)