Liturgie Zondag

Voor de live-uitzending start de media hieronder. De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 17 januari 2021 
in de voortgezette Gereformeerde Kerk van Boornbergum/Kortehemmen

Medewerkenden:
Voorzangers
Organiste: Zr. J. Paulusma
Voorganger: ds K.J.Bijleveld

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Ps.84 :  1 en 2 (voorzangers)
1
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2
Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Klein Gloria hardop door allen uitgesproken
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in de beginne, nu en eeuwig, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Zingen: Juicht want Jezus is Heer (Nederland zingt You Tube)
Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.
‘k Zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt.
En ik verhoog Zijn Naam.

Hij is mijn God.
Zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aard’
verheugen zich in Zijn Naam.

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo (hoog).

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Een goede regel om naar te leven   – Ex.20

Zingen: Ps.86 : 4 ( voorzangers)
Leer mij naar uw wil te handlen,
laat mij in uw waarheid wandlen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
HEER mijn God, ik zal U loven,
heffen ’t ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Joh.2 : 1 – 11 (HSV)
21En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar.
2En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen.
3En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer.
4Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.
5Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.
6En daar waren zes stenen watervaten neergezet,

volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten.
7Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand.
8En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het.
9Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom.
10En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard.
11Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

Luisteren naar ‘Bruiloft in Kana’. ( You Tube)

Verkondiging

Zingen: Gez.148 ( voorzangers)
1
Wees wellekom, Immanuël,
in vlees en bloed ons metgezel,
ons Heiland en behoeder!
Wees wellekom, o Godes Zoon,
die komt van uit uws Vaders troon,
ons aller Heer en broeder!
Welkom,
welkom,
die ons harten,
onze smarten
komt genezen,
welkom moet ons Jezus wezen!

2
Uw heerlijkheid en godlijk licht
wordt nu vertoond voor ons gezicht
met al zijn gulden klaarheid;
de vaadren zagen dit van ver
als in de nacht de morgenster,
nu schijnt de zon in waarheid.
Welkom,
welkom,
die ons harten,
onze smarten
komt genezen,
welkom moet ons Jezus wezen!

3
O welkom, die ons vlees en bloed
hergeven komt uw eeuwig goed
en draagt der wereld zonden,
om onzentwil in schamelheid,
zeer arm in hooi en krib geleid,
in doeken teer gewonden.
Welkom,
welkom,
die ons harten,
onze smarten
komt genezen,
welkom moet ons Jezus wezen!

Dankgebed en voorbede

Slotlied: Ps.150 ( voorzangers)
1
Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Zegen waarna gezamenlijk uitgesproken Amen.