Liturgie Zondag

Voor de live-uitzending start de media hieronder. De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Liturgie bij de dienst op  zondagmorgen 9 augustus 2020 in en vanuit de voortgezette Gereformeerde kerk te Boornbergum/Kortehemmen

Aanvang: 9.30 uur

Thema: God is koning!!

Voorganger: ds.K.J.Bijleveld
Organist: Br. E.Bremer
Techniek: Berend Lieuwe Bijleveld


Voor de dienst orgelspel Br.Bremer

Welkom en mededelingen door ouderling

Intochtslied: Ps.24 : 4 en 5 
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de HEER,
die alle macht kan overwinnen.

Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van ’s hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

Stil gebed – Votum en Groet
Klein Gloria 
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilge Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Dienst van de verootmoediging en de dienst van het Woord
Gebed van verootmoediging 

Zingen: El.125 : 1 en 2 ( zangduur 2 min.)
Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.

Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.

Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

Schriftlezing: Ps.93 ( HSV)
1 De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,
de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht.
Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;
2 vast staat Uw troon, van oudsher,
U bent van eeuwigheid.
3 De rivieren verheffen, HEERE,
de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.
4 De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.
5 Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,
tot in lengte van dagen.

Zingen Ps.93 : 1 en 4 
De HEER is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d’aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Preek over : God is koning!

Meditatief orgelspel uitlopend in het zingen van: Gez.460 : 1 en 2
Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Dienst der gebeden
Dankgebed en voorbede
 
Groet

Slotlied: Gez.255 : 1, 2  en 3 
1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drieeenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieeenge in zijn troon!

2
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3
Ere zij de Heer der englen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard’ en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

Zegen

Naspel –  Orgel Br.Bremer


Kindernevendienst

werkje KND 9 augustus