Liturgie Zondagochtend


Om mee te luisteren, klik hieronder.
De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster.

Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 19 september 2021 in de voortgezette Gereformeerde Kerk van Boornbergum/Kortehemmen

Thema:
Geloven als een kind – je hoeft niet perfect te zijn

In deze dienst leggen belijdenis van hun geloof af: Fardau de Vries, Margriet Kloosterman, Rianne Sijtsma, Jelmer de Vries, Melle Lindeboom, Rick van Oosterum,
Silke van der Wijk.

Margriet Kloosterman zal tijdens deze dienst worden gedoopt.

Janneke Draaisma,
Willem Lindeboom
Jitse de Vries zullen na hun volwassendoop afgelopen zondag, samen met de andere 7 jongeren als lidmaten van onze gemeente worden aangenomen.

Muziekband: Our Own
Organiste: Zr.J.Paulusma-Siebenga
Voorganger: ds.K.J.Bijleveld

Muziek voor de dienst: ‘Water’ met getuigenis-film jongeren

Filmpje dopen Willem, Jitse en Janneke

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Glorialied :
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest als in de beginne, nu en eeuwig en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Toelichting Jelmer op lied ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’

Zingen: Lichtstad
Lichtstad met uw paarlen poorten,
wondere stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men hier op aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden godsstad vloeit.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn.
Waar zij rusten van hun werken,
bij de springende fontein.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Leefregel

Waarom Rick belijdenis gaat doen

Gebed om de Heilige Geest met het zingen van Gez.477 : 1 ( orgel)
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Kinderen naar de kindernevendienst

Bijbellezing: Marcus 10 : 13 – 16
13 En ze brachten kinderen bij Jezus, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. 14 Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. 15 Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. 16 En Hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen.

Toelichting door Silke op lied: My feet are on the rock 

Zingen:  My feet are on the rock 
I can see the clouds roll in
I can feel the wind as they try to shake me
I will not be moved
My feet are on the rock

I can feel the waters rise
I can hear the howling lies that haunt me
Fear won’t hold me now
My feet are on the rock

When I feel my hope about to break
I will cling to Your unchanging grace
Let the waters come and the earth give way
I’ll be dancing in the rain!
My feet are on the rock

I can see the morning light
I can feel the joy on the horizon
Here my faith is found
I stand on solid ground!

When I feel my hope about to break
I will cling to Your unchanging grace
Let the waters come and the earth give way
I’ll be dancing in the rain!
My feet are on the rock

On Christ, the solid rock I stand
All other ground is sinking sand
So stomp your feet and clap your hands
Our feet are on the rock

On Christ, the solid rock I stand
All other ground is sinking sand
So stomp your feet and clap your hands
Our feet are on the rock

On Christ, the solid rock I stand
All other ground is sinking sand
So stomp your feet and clap your hands
Our feet are on the rock!

When I feel my hope about to break
I will cling to Your unchanging grace
Let the waters come and the earth give way
I’ll be dancing in the rain!

When I feel my hope about to break
I will cling to Your unchanging grace
Let the waters come and the earth give way
I’ll be dancing in the rain!
My feet are on the rock
My feet are on the rock
My feet are on the rock

Motivatie Rianne

Verkondiging ………. ‘voor zodanigen is het Koninkrijk van God’

Zingen: Good, good Father
Oh, I’ve heard a thousand stories of what they think You’re like
But I’ve heard the tender whisper of love in the dead of night
And You tell me that You’re pleased and that I’m never alone

You’re a good, good Father
It’s who You are, it’s who You are, it’s who You are
And I’m loved by You
It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am

And I’ve seen many searching for answers far and wide
But I know we’re all searching for answers only You provide
‘Cause You know just what we need before we say a word

You’re a good, good Father
It’s who You are, it’s who You are, it’s who You are
And I’m loved by You
It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am

You are perfect in all of Your ways
You are perfect in all of Your ways
You are perfect in all of Your ways to us
You are perfect in all of Your ways
Oh, You’re perfect in all of Your ways
You are perfect in all of Your ways to us

love so undeniable
I can hardly speak
Peace so unexplainable
I can hardly think
As You call me deeper still
As You call me deeper still
As You call me deeper still into love, love, love

You’re a good, good Father
It’s who You are, it’s who You are, it’s who You are
And I’m loved by You
It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am

You’re a good, good Father
It’s who You are, it’s who You are, it’s who You are
And I’m loved by You
It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am

You are perfect in all of Your ways (it’s who You are, it’s who You are, it’s who You are)
(And I’m loved by You)
You are perfect in all of Your ways (it’s who I am, it’s who I am, it’s who I am)

Kinderen terug van de kindernevendienst

Doop en belijdenis

Korte uitleg over de betekenis van openbare geloofsbelijdenis
Wij zijn een gemeente van de Here Jezus Christus. Met elkaar mogen we leven in het verbond van Gods genade.
De Grote God, die Vader, Zoon en Geest is, laat ons telkens weer zien dat Hij dit verbond met ons mensen is aangegaan door de Doop.

De zegen van dit verbond is, dat wij Zijn kinderen mogen zijn met alle beloften die daarbij horen. In Jezus naam wil God ons onze zonden vergeven. Ook wil Hij bij ons zijn, ons leven vernieuwen en herscheppen door Zijn Heilige Geest.

De roeping van dit verbond, dus ons antwoord hierop, is dat we Hem als onze God erkennen. In ons dagelijks leven mogen we Zijn Grote Naam belijden. Tot aan de dag van Jezus’ terugkomst vieren we met elkaar het Avondmaal. En we mogen anderen vertellen dat Jezus Christus ons heeft gered door Zijn dood en opstanding.
God roept mensen om de zegen van dit verbond aan te nemen en te proberen naar de roeping van dit verbond te luisteren. We zijn vandaag erg blij, omdat een aantal jongeren dit verlangen heeft gekregen.

Zij willen de Grote Naam van God in uw midden belijden, de Naam waarin ze gedoopt. Ook hebben ze het verlangen mee te doen aan het Heilig Avondmaal.

U weet hun namen, ze zijn u bekend gemaakt. Er zijn geen wettige bezwaren tegen hen ingebracht , daarom willen we hen de gelegenheid geven om deze belijdenis af te leggen.

Belijdenis doen in gemeenschap met de kerk.
Dat ze in dit belijdenis doen niet alleen staan, mogen we ook aan hen mee geven, we willen als een muur van liefdevolle broeders en zusters om hen heen staan. Daarom zingen we nu met hen  staande opwekking 802.

Samenzang : opwekking 802
Hier is mijn hart, Heer
Hier is mijn hart, Heer
Spreek uw waarheid
Binnen in mij

Hier is mijn hart, Heer
Hier is mijn hart, Heer
Spreek uw waarheid
Binnen in mij

Ik ben van U
Ik ben aanvaard
Ik ben geliefd en puur gemaakt
Ik leef opnieuw
Ik adem in
Ik vind herstel, een nieuw begin

Hier is mijn hart, Heer
Hier is mijn hart, Heer
Spreek uw waarheid
Binnen in mij

Ik ben van U
Ik ben aanvaard
Ik ben geliefd en puur gemaakt
Ik leef opnieuw
Ik adem in
Ik vind herstel, een nieuw begin

U bent sterk
U behoudt
U vergeeft
U bent trouw
U bent licht
Schijn in mij
U die leeft, leef in mij

Hier is mijn leven
Hier is mijn leven
Spreek uw waarheid
Binnen in mij

Hier is mijn leven
Hier is mijn leven
Spreek uw waarheid
Binnen in mij

U bent meer dan genoeg
U bent hier
U bent goed
U bent hoop
U die redt
U bent al wat ik heb

Hier is mijn hart, Heer
Hier is mijn hart, Heer
Spreek uw waarheid
Binnen in mij

Hier is mijn leven
Hier is mijn leven
Spreek uw waarheid
Binnen in mij
Spreek uw waarheid
Binnen in mij
Spreek uw waarheid
Binnen in mij

( gemeente gaat weer zitten)

Vragen aan:
Fardau de Vries,
Rianne Sijtsma,
Jelmer de Vries,
Melle Lindeboom,
Rick van Oosterum,
Silke van der Wijk.
Margriet Kloosterman.

Jullie staan hier voor God en Zijn gemeente. Ik vraag jullie oprecht antwoord te geven op de volgende vragen:

Ten eerste: Binnen onze christelijke  gemeente geloven wij  in het woord van God. Geloven jullie dat het woord van God, dat ons in het Oude en Nieuwe Testament verteld wordt, de enige waarheid en de enige weg  naar redding is?

Ten tweede: Geloven jullie de verbondsbelofte van God, waarvan de Doop het teken is dat ook jullie hebben gekregen? Nu jullie de toegang tot het Avondmaal vragen, zullen jullie voor God berouw hebben over jullie zonden? Willen jullie in je leven leiding zoeken van Jezus Christus, de Enige Die redt?

Ten derde: Is het jullie wens en voornemen God lief te hebben , Hem te gehoorzamen en tegen de zonden te strijden? Verlangen jullie in Gods genade te leven en altijd trouw te blijven aan Zijn Grote Naam en die te belijden?

Ten vierde: Beloof je dienstbaar te zijn aan de gemeente en trouw met haar naar het Woord te luisteren en het Avondmaal te gebruiken? De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor jou en wil jou helpen dicht bij God te blijven, zoals de Goede Herder voor Zijn schapen. Ben je bereid hiernaar te luisteren en te helpen de gemeente op te bouwen?

Wat is hierop je antwoord? 

Antwoord door:
Fardau de Vries,
Rianne Sijtsma,
Jelmer de Vries,
Melle Lindeboom,
Rick van Oosterum,
Silke van der Wijk,
Margriet Kloosterman.

De belijdeniscatechisanten komen na hun antwoord naar voren en knielen. Ze krijgen een persoonlijke belijdenistekst mee en de zegen.

Aanname als belijdend lid van deze gemeente: Janneke Draaisma, Willem Lindeboom, Jitse de Vries

Vraag aan Janneke, Willem en Jitse
Beloof je dienstbaar te zijn aan de gemeente en trouw met haar naar het Woord te luisteren en het Avondmaal te gebruiken? De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor jou en wil jou helpen dicht bij God te blijven, zoals de Goede Herder voor Zijn schapen. Ben je bereid hiernaar te luisteren en te helpen de gemeente op te bouwen?

Janneke, Jitse en Willem komen na hun afzonderlijk antwoord naar voren, knielen, ontvangen de zegen en krijgen een Bijbeltekst mee.

Toezingen: Gebed om zegen
Zegen hen op de weg die zij nu gaan.
Zegen hen op de plek waar zij gaan staan.
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.
O God, zegen hen alle dagen lang!

Vader, maak hen tot een zegen;
Ga hen niet voorbij.
Regen op hen met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot hen
Als de Bron van leven,
Die ontspringt, diep in hen.
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen.

Zegen hen waar ze in geloof voor leven.
Zegen hen waar ze hoop en liefde geven.
Zegen hen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen hen tot in eeuwigheid!

Vader, maak hen tot een zegen;
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
Zijn zij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
Waarin zij zelf tot bron van zegen zijn

Met een hart vol vrede,
zijn zij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin zij zelf tot bron van zegen zijn.

Felicitatie namens de gemeente door de wijkouderlingen

Waarom Fardau belijdenis heeft gedaan

Dankgebed en voorbede Margriet en dominee

Slotlied (staande): Dan zingt mijn ziel
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering,
de wereld zie die U hebt voort gebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.

Heel de natuur, vol majesteit en luister,
zingt van uw naam, uw macht en heerlijkheid.
Een heerlijk lied vol van uw grote daden
zij looft uw naam, Heer, tot in eeuwigheid.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen,
tot in de dood, gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Als Christus komt, met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: ‘O Heer, hoe groot zijt Gij!’

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Zegen waarna gezongen amen. (orgel)
(Iedereen gaat weer even zitten en wacht op de instructies voor het verder verloop)

Bij het uitgaan is er muziek van Our Own > My feet are on the Rock

Iedereen die de dienst heeft meegeluisterd of zelfs meegekeken, of misschien heb je de dienst op een later moment gevolgd, allemaal hartelijk bedankt en Gods Zegen toegewenst!