Liturgie Zondag


Om mee te luisteren, klik hieronder.
De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster.

Liturgie bij de morgendienst van 7 maart 2021 in de Gereformeerde kerk te Boornbergum.

Voorganger: ds K.J.Bijleveld

Lied voor de dienst: U geeft rust

U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel

De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.
Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft rust in mijn ziel.

Welkom en mededelingen

Luisteren naar: Psalm 122

Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij

Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij

Jerusalem dat ik bemin
wij treden uwe poorten in
Daar staan onze voeten
Jeruzalem is wel gebouwd

Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij

Dat vreed’ en aangename rust
en milde zegen u verblij’
Dat welvaart in uw vesting zij
in uw paleizen vreugd’ en lust

Om vriend’ en broed’ren spreek ik nu
De vrede zij en blijv’ in U
Om ’s Heren huis in U gebouwd
zal ik het goede voor u zoeken

Stil gebed, votum en groet

Klein Gloria
hardop door allen uitgesproken
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in de beginne, nu en eeuwig, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Luisteren naar Elb. 203:

Genade, zo oneindig groot
dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

Een goede regel om naar te leven – Ef.6 : 10 – 18

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Gebed om de Heilige Geest door te luisteren naar Gez.477

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Inleidend verhaaltje: Het geschenk van Henk

De vader van Henk heeft het zelf aangegeven , jongens ik heb niet lang meer te leven. Ik ga naar mem. Vreemd eigenlijk dat hij dat zei, want heit zag er nog best goed uit. Hij deed dagelijks zijn rondje door het dorp, kocht zelf de boodschappen en hield zijn eigen huis schoon. Heit redde zich nog best. Ze hadden als kinderen het onderling wel overgehad, wat houdt heit zich goed.
Het was mem haar sterfdag en daarom hadden de kinderen afgesproken dat ze samen als kinderen bij heit zouden eten. Heit hoefde niks te doen, zij regelden het eten.
Rustig kwam iedereen binnen en gingen aan tafel zitten, een paar maakten in de keuken het eten klaar. Maar waar bleef Henk nou, anders altijd op tijd, maar nu niet, hij wist toch dat ze met elkaar zouden eten. Gestommel bij de deur, Henk komt binnenstappen. Hij stapt op heit af, en begint een toespraak, heit, je bent van mijn geboorte af mijn heit, je hebt ongelofelijk veel voor mij gedaan, je gaf me liefde en aandacht, ik mocht van je studeren, je gaf mij altijd het gevoel dat ik er toe deed en belangrijk was, daarom wil ik voordat je sterft iets geven. Ik heb in goud een beeldje van jouw en mem laten maken. Voordat je hier niet meer bent, en je zei dat dat niet zolang meer zal duren, wil ik ja laten weten, dat mijn liefde voor jou oneindig groot is. Henk omhelst zijn heit , kust hem en geeft het kado. Dit heeft Henk een jaar salaris gekost, 28.000 euro. Ja je hoort het goed.
Het wordt ongemakkelijk stil aan tafel, omhelzen deden de jongens hun oude vader nooit, laat staan kussen. Broer Kees vindt het stom, weggegooid geld, had hij zijn heit niet veel meer plezier gedaan door het geld aan een liefdadigheidsinstelling te geven, heits huis staat al vol met allerlei foto’s van hen beide, daar hoefde dit niet meer bij. Zo een kapitaal uitgegeven aan een stom beeldje van heit en mem. Dat geld is zonde. Inwendig boos keert hij zich tot zijn andere broers en zussen, hij steekt zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken. De anderen voelen zich wat dom, het steekt een beetje dat Henk zijn liefde zo openlijk toont, zij zijn ook heits kinderen en heit heeft ook voor hen alles overgehad. Nu is het net of zij ….. minder dankbaar zijn.

We lezen vanmorgen een ongemakkelijk verhaal. Het is bijna Pascha, nog niet zolang geleden had Jezus Lazarus opgewekt uit de dood. Een zekere Simon heeft hem, met zijn vrienden uitgenodigd voor het eten.
Luister maar het staat in Johannes 12.

Schriftlezing: Johannes 12 : 1 – 11 (HSV)

De zalving van Jezus in Bethanië
1 Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had.
2 Zij nu bereidden daar een maaltijd voor Hem, en Martha bediende; en Lazarus was een van hen die met Hem aanlagen.
3 Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf.
4 Toen zei een van Zijn discipelen, Judas Iskariot, de zoon van Simon, die Hem verraden zou:
5 Waarom is deze zalf niet voor driehonderd penningen verkocht en aan de armen gegeven?
6 En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was, en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd.
7 Jezus dan zei: Laat haar begaan; zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.
8 Want de armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd.
9 Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Hij daar was; en zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de doden opgewekt had.
10 En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden,
11 omdat omwille van hem velen van de Joden weggingen en in Jezus geloofden.

Luisteren naar: Om de zalving van een vrouw
( Gez.178 : 3)

Om de zalving door een vrouw,
vreugde-olie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

Verkondiging : Ons droomhuis vervuld met de liefde voor Christus.

Luisteren naar: Opwekking 462

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U.

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U
En ik kom tot rust bij U.

Dankgebed en voorbede

Afsluitende woorden

Slotlied: Gez.229

De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan,
omstraald van morgenlicht
voor ’s Vaders aangezicht.

Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen;
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid.

O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhind’ren,
en open voor uw kind’ren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw bruiloft gaan.

Zegen waarna gezamenlijk uitgesproken Amen.

 

Iedereen die de dienst heeft meegeluisterd of zelfs meegekeken, of misschien heb je de dienst op een later moment gevolgd, allemaal hartelijk bedankt en Gods Zegen toegewenst!