Liturgie Zondag

 

Voor de live-uitzending start de media hieronder. De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Kindernevendienst

28 juni Boornbergum, zonder gemeente


Collecte
Wij danken u dat u onze diensten online volgt en vragen u het werk van de kerk financieel te steunen.

U kunt dat doen door een gift over te maken op NL29RABO0309012627


Psalm 46:11 Staak de strijd

mededelingen

stil gebed, gelofte en groet

Verootmoediging en genadeverkondiging: Ps 130 (gelezen)
1 Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;
2 Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden.
3  Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan?
4 Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.
5  Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.
6  Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.
7 Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing.
8 Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Zingen: Je hoeft niet bang te zijn 
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Leefregel

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

HS Psalm 46 HSV Een vaste burcht is onze God
1 Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach.

2 God is ons een toevlucht en vesting;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
3 Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats
en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.
4 Laat haar water bruisen, laat het schuimen,
laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela
5 De beekjes van de rivier verblijden de stad van God,
het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste.
6 God is in haar midden, zij zal niet wankelen;
God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.
7 De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden;
Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.

8 De HEERE van de legermachten is met ons;
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela
9 Kom, zie de daden van de HEERE,
Die verwoestingen op de aarde aanricht;
10 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde,
de boog breekt en de speer in stukken slaat,
de wagens met vuur verbrandt.
11 Geef het op en weet dat Ik God ben;
Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken,
Ik zal geroemd worden op de aarde.
12 De HEERE van de legermachten is met ons;
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela

Verkondiging

Zingen: Beveel gerust uw wegen
Beveel gerust uw wegen
al wat u ’t harte deert
der trouwe hoed’ en zegen
van Hem, die ’t al regeert
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan

Laat Hem besturen, waken
’t is wijsheid wat Hij doet
Zo zal Hij alles maken
dat ge u verwond’ren moet
als Hij, die alle macht heeft
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft
waarom gij thans nog schreit

Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast

Dankgebed

We zeggen samen de geloofsbelijdenis op

Gz 432:1,2,3 Wat God doet, dat is welgedaan
1   Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mijzijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

2   Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaa
blijmoedig aan Hem geven
omdat ik weet
in vreugd en leed
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

3   Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaa
waar mij de dood zal drijven
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

Zegen


Samenvatting van de preek, om over na te denken:

Psalm 46

Wat kunnen wij mensen ons toch over heel veel dingen bezorgd maken! We worden er vaak onrustig en moe van. Maar wat zegt onze liefdevolle hemelse Vader ons? ‘Laat af en weet, dat Ik God ben’ (v. 11a).

Dat betekent voor ons in het licht van onze zorgen: stop met je gepieker, met je onrustige gedachten over hoe het toch allemaal moet. Kom tot rust en hou op met het zèlf te willen uitdenken en regelen. God houdt niet van doe-het-zelvers. Hij wil dat we zijn hulp inroepen. En als we eerlijk zijn, moeten we erkennen dat we vastlopen als we het van onszelf of van anderen verwachten. Bij de HERE alleen vinden wij bescherming en kracht. Ja, Hijzelf is onze Sterkte (v. 2a)! Is Hij al niet eerder een hulp voor ons geweest (v. 2b)? In welke omstandigheden wij ook komen, Hij zal erbij zijn: God is met ons (v. 8,12).

We hoeven niet bang te zijn, ook al gebeuren er onbegrijpelijke dingen, die ons overweldigen (v. 3,4). Evenals God Jeruzalem beschermde toen de vijanden het op die stad gemunt hadden (v. 5-7), zo zullen wij bij Hem beschutting en overwinningskracht vinden in tijden van onheil. Wat niet uitsluit dat wij het voor een bepaalde tijd heel moeilijk kunnen hebben. Maar we gaan met Gods hulp door het donker en zullen niet bezwijken. De HERE verlost ons niet alleen, Hijzelf is onze verlossing! Hij gaat volken en koninkrijken en zelfs een hele aarde te boven in zijn reddende kracht.

We moeten soms onze aandacht bewust richten op de HERE (v. 9a). Op zijn almacht en wijze leiding. Zijn grootheid garandeert ons dat Hem niets uit de hand loopt (v. 9b-11).

‘Laat af en weet, dat Ik God ben.’ Dit is geen vrijblijvende aanmaning, maar een gebod! Een opdracht! Wèg met alle zelfgenoegzaamheid. Het is beter afhankelijk te zijn van de HERE en rust te vinden bij Hem dan trots te blijven en onrust te houden. ‘Gods weg is de beste, de beste altijd!’
Kern: De HERE, onze Sterkte en Verlossing, is met ons. Dat is onze veiligheid en rust.

Bidden
Bidden helpt om bijziendheid te corrigeren, een perspectief op te roepen dat ik dagelijks vergeet. Bidden tilt mij uit boven de nietige omstandigheden van alledag, zodat me een glimp wordt gegund van dat verheven perspectief. Ik besef mijn kleinheid en Gods grootheid en de ware relatie tussen die twee.