Liturgie Zondag

 

Voor de live-uitzending start de media hieronder. De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Liturgie voor de dienst op  zondagmorgen 31 mei 2020 vanuit de voortgezette Gereformeerde kerk te Boornbergum/Kortehemmen
Aanvang: 9.30 uur

Thema:
Pinksteren – Enthousiast door de Geest!!

Voorganger: ds.K.J.Bijleveld
Techniek: Berend-Lieuwe

Voor de dienst:  El.461 en El.186a
Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in ’t barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Welkom en mededelingen

Intochtslied: 47 : 1 , 2
Volken weest verheugd, / jubelt, toont uw vreugd,
prijst met handgeklap / ’s HEREN koningschap.
Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht / geeft z ‘in onze macht.
Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob ’t land,
die daar woont met trots, / als beminde Gods.

2
God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal / meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, / ’s Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort / naar des HEREN woord,
is zijn rijksgebied. / Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt / troont in heiligheid.

Stil gebed- Votum en Groet

Klein Gloria

Dienst van de verootmoediging
Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Zingen: Ps.47 : 3
Maakt het dan bekend: / Godes regiment
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam.
Eedlen treden aan / om op wacht te staan.
Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht.
Hem, die ’t aards geweld / paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer, / den verheven Heer.

Regel der dankbaarheid

De dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest met

Zingen: Gez.250
Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht,
van onze geest, verward en trots.

Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen,
zo leeg en woest, zo dood, als toen,
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt,
in een gemis dat naar U schreit.

Hoor, Heil’ge Geest, wij roepen U,
kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

O Heil’ge Geest, wij zijn verblijd,
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Schriftlezing: Hand.2 : 1 – 13, 14 – 23, 32 – 36

Zingen: Gez.477
1
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Preek 

Zingen: Gez.242 : 1 en 7
Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heilge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

Wie ’s Heren Geest bezielt,
wie ’s Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.

Dienst der gebeden

Dankgebed en voorbede

Groet

Oecumenisch gebedsuur
woensdag 3 juni 2020  van 19.00- 20.00 u in GKV Frieschepalen
” daarom zal iedere heilige tot U bidden, ten tijde dat U Zich laat vinden” (Ps.32:6a)
Nu de Coronacrisis voortduurt en zoveel impact heeft; nu het steeds duidelijker wordt, dat de gevolgen van deze pandemie voor de wereld, ons land, de kerken en gezinnen grote gevolgen zal hebben, hebben de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland het initiatief genomen om een gezamenlijk gebedsuur te organiseren.

Voorgangers van andere kerkgenootschappen hebben zich hier bij aangesloten. Dit oecumenisch gebedsuur met een tiental medewerkenden, zal zo de Here wil, live uitgezonden worden op woensdag 3 juni 2020 vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Frieschepalen.

Het zal via YouTube te zien en te volgen zijn van 19.00-20.00 uur.  Door op deze linkt te klikken komt u er.
www.gkvfrieschepalen.nl/gebedsavond
Via Kerkdienstgemist.nl is het gebedsuur op dat moment ook  live te beluisteren en daar kan het tevens later worden teruggeluisterd.  Kies bij Kerkdienstgemist voor de GKV De Paedwizer Frieschepalen. Ook de Lukasontvangers kunnen daar op afstemmen.

Voor de actuele links zie: vgkn.nl. of de website van de eigen kerk.

Gezamenlijk gebed, want in deze crisis hebben wij elkaar, maar bovenal onze Hemelse Vader nodig. Voor Hem geldt geen afstand houden, wij mogen juist heel dicht tot Hem naderen. Hij neigt Zijn oor tot ons en daarom willen wij Hem aanroepen. Ons voor Hem verootmoedigen, Hem vragen om Zijn hulp, Zijn troost en zegen.

Graag nodigen wij u en jullie allemaal uit om mee te doen.

Slotlied: Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan,
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoek
Naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
Samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis.
‘T Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
Naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
Mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer.
‘T Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Zegen

Naspel: Vrede van God
Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met u

In Jezus’ naam, In Jezus’ naam,
In Jezus’naam geef ik u:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met u

Heilige Geest, de heilige Geest,
De Heilige Geest zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met u.


Kindernevendienst

werkje KND 31 mei 2020