Liturgie Zondag


Om mee te luisteren, klik hieronder.
De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster.

9 mei 2020 Boornbergum Moederdag
Jesaja 49:16 In Gods handpalm gegrift

Orgelspel

Lied voor de dienst: Vader God, ik vraag me af
Vader God, ik vraag me af,
hoe ik ooit heb geleefd
zonder te weten dat uw vaderhart
al zolang om mij geeft.
 
Maar nu ben ik uw kind,
nu mag ik wonen in uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn,
want, Vader, U bent altijd bij mij.
 
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
zolang ik leef.
 
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
zolang ik leef.
 
Vader God, ik vraag me af,
hoe ik ooit heb geleefd
zonder te weten dat uw vaderhart
al zolang om mij geeft.
 
Maar nu ben ik uw kind,
nu mag ik wonen in uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn,
want, Vader, U bent altijd bij mij.
 
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
zolang ik leef.
 
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
zolang ik leef.

Mededelingen


Intochtslied zingen: Ps 103:5,7
5          Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
 
7          Maar ’s Heren gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Stil gebed, gelofte en groet – orgel: klein gloria


Genadeverkondiging

Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten, ja in Jeruzalem zult u geroost worden!
Jes 66:13

Gods aanwijzingen voor ons leven Ef 6


El 376:1,2 Abba Vader
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Jesaja 49:8-16 HSV

8 Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het
heil heb Ik U geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om
de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen,
9 om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom
tevoorschijn! Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden
zijn.
10 Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, want hun
Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen.
11 Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken, Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden.
12 Zie, sommigen zullen van ver komen: zie, anderen uit het noorden en uit het westen, en
weer anderen uit het land Sinim.
13 Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn
volk getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.
Klacht en vertroosting van Sion
14 Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten.
15 Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?
Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten.
16 Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij.

Zingen: Psalm 105:3 God die aan ons zich openbaarde

3          God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in ’t duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Verkondiging “In Gods handpalm gegrift”


Zingen: Gz 409:1,3,4 Laat ons de Heer lofzingen

1          Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.
 
3          Zou ooit een vrouw vergeten
’t kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat.
 
4          Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, God zal het merken,
’t is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kindren sterken
met woord en sacrament.

Dankgebed en voorbeden

Geloofsbelijdenis


Slotlied: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag –

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Zegen

Iedereen die de dienst heeft meegeluisterd of zelfs meegekeken, of misschien heb je de dienst op een later moment gevolgd, allemaal hartelijk bedankt en Gods Zegen toegewenst!