Liturgie Zondag

Voor de live-uitzending start de media hieronder. De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Liturgie voor de dienst op zondag 20 september 2020 in de voortgezette Gereformeerde Kerk van Boornbergum/Kortehemmen

In deze dienst leggen belijdenis van hun geloof af:
Geert-Teunis Bijleveld
Sjouke Draaisma
Marloes de Jong-Feitsma
Klaas Jan de Jong
Dana Reitsema
Wouter Vries

Jorrit , zoontje van Klaas Jan en Marloes zal de Heilige Doop ontvangen.

Muzikanten : Roel Bouwman (piano) Zr.J.Paulsuma-Siebenga (orgel)

Zang: Celine en Eline van de Vinne, Marloes de Jong – Feitsma

Voorganger: ds.K.J.Bijleveld


Welkom en mededelingen

Intochtslied:  Ps.89 : 1 en 3 (organist)
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor.
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door.
Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in ’t licht gezeten,
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten.
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.

Stil gebed
Votum en groet

Glorialied : Gez.255 : 1 (organist)
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drieeenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieeenge in zijn troon!

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Zingen: Whom shall I fear? ( filmpje You Tube)
You are my morning song
Though darkness fills the night
It cannot hide the light
Whom shall I fear

You crush the enemy
Underneath my feet
You are my sword and shield
Though troubles linger still
Whom shall I fear

I know who goes before me
I know who stands behind
The God of angel armies
Is always by my side

The one who reigns forever
He is a friend of mine
The God of angel armies
Is always by my side

My strength is in your name
For you alone can save
You will deliver me
Yours is the victory
Whom shall I fear
Whom shall I fear

I know who goes before me
I know who stands behind
The God of angel armies
Is always by my side

The one who reigns forever
He is a friend of mine
The God of angel armies
Is always by my side

And nothing formed against me shall stand
You hold the whole world in your hands
I’m holding on to your promises
You are faithful
You are faithful

Nothing formed against me shall stand
You hold the whole world in your hands
I’m holding on to your promises
You are faithful
You are faithful
You are faithful

Leefregel: Micha 6: 8
Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.

Gebed om de Heilige Geest met het zingen van Gez.477 : 1 (orgel)
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Bijbellezing voor jong en oud door Sjouke Draaisma uit I Koningen 19 : 1 – 16 in samenwerking met de kindernevendienst

Zingen: Ik ben ( Marcel Zimmerman)
Je voelt Me in de zon
je ziet Me in de maan
je ruikt Me in de bloemen
die thuis op tafel staan
je kunt Me zelfs proeven
eet maar eens een vrucht
je hoort Me in het fluiten
van de vogels in de lucht

Ik ben het begin
en Ik ben het eind
Ik ben er altijd al geweest
en zal er altijd zijn
nergens ben Ik niet
Ik ben overal
de Maker van het leven
de God van het heelal
de Maker van het leven
de God van het heelal

Je voelt Me in de wind
je ziet Me in het mos
je ruikt Me als het regent
in de geuren van het bos
je proeft Me in de honing
zo heerlijk en zo zoet
je hoort Me in de stilte
luister maar eens goed

Ik ben het begin … (2x)

Je kunt Me leren kennen
misschien toch wel het meest
wanneer je in de Bijbel
over Jezus leest
want Hij is mijn Zoon
en Ik ben in Hem
dus als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben!

Knutselwerkjes zijn te zien op de website.

Motivatie Wouter

Mijn herder (Ps.23 naar Sela) door Celine en Eline van der Vinne
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Verkondiging
En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte ( I Kon.19 : 12b)

Zingen: Gez.249 : 1 en 3 ( orgel)
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Doop en belijdenis

Korte uitleg over de betekenis van openbare geloofsbelijdenis

Samenzang (staande):  Opwekking 347 (piano en zang Marloes)
Ik geloof in God de Vader
Schepper, die de schepping draagt
In Zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd
aan het kruis de wereld redde
onze zonden op zich nam
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand

Jezus, Hij is Heer
Hij is Heer
Naam aller Namen, naam aller Namen

Ik geloof in God de Trooster
gaven van de Hei’lge Geest
die Gods Woord aan ons bevestigd,
gaat en predikt en geneest
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan
dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt Zijn Naam

Jezus, U bent Heer
U bent Heer
Naam aller namen, naam aller namen.

Belijdenis vragen aan en antwoorden van :
Geert-Teunis, Sjouke, Marloes , Klaas Jan, Dana en Wouter

De belijdeniscatechisanten komen één voor één naar voren en knielen. Ze krijgen een persoonlijke belijdenistekst mee en de zegen.

Staande toezingen van hen die zojuist belijdenis hebben gedaan Gez.442 : 1 en 4

(tekst aangepast – orgel)
Jezus, ga hen voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan zij moedig met U mede.
Leid hen aan uw hand
naar het vaderland.

In de woestenij,
Heer, blijf hen nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van hun wegen.
Leid hen op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Doopvraag aan Marloes en Klaas-Jan.

Antwoord Klaas-Jan en Marloes

Doop van Jorrit Johannes Roelof de Jong

Luisterlied gezongen door Marloes
Ik zal er voor jou zijn ( naar een lied van Marcel en Reni Krijgsman)

Ik zal er voor jou zijn
Kindje, jij hoort bij Mij.
Ik wil dat je weet dat je veilig bent
en dat je altijd beschermd zult zijn.

Wij bidden dat God in jou
Zijn plannen voltooien zal.
Hij wil zich aan jou openbaren
omdat Hij zoveel van je houdt.

Jij bent door God zo uniek geschapen
Heel jouw wezen is door Hem bedacht.
En telkens voordat jij gaat slapen
Dan bidden wij heel zacht
Dat je dromen zult dromen die God je geeft
Zodat je Hem echt kennen zal
Wees gerust mijn kind, je wordt door Hem bemind
Hij blijft altijd heel dicht bij jou.

Ik zal er voor jou zijn…

En wees niet bang dat je zult falen
Jij bent groot in Gods koninkrijk.
Want ook jij hebt speciale gaven
Waarmee je zegen van God verspreidt.
Iedere keer als ik je geluidjes hoor
‘k zie de lach op je gezicht.
Ervaar ik telkens weer; dit wonder van de Heer
Je bent gewild in ons gezin.

Ik ben er voor jou in al jouw moeite en verdriet
Wanneer je op je eigen benen zult gaan staan.
En weet dan heel diep in je hart dat ik altijd voor jou kies
Jij bent geliefd vanaf het begin
Ik ben nooit ver bij jou vandaan.

Ik zal er voor jou zijn…

Felicitatie namens de gemeente

Felicitatie kerkenraad

Dankgebed en voorbede 

Slotlied (staande):  Opwekking 832
( keyboard en Eline en Celine)
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Zegen waarna gezongen amen. (orgel)

Bij het uitgaan is er pianospel


Kindernevendienst

knutselwerkje 20 september