Liturgie Zondag


Om mee te luisteren, klik hieronder.
De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster.

Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 18 april 2021
 
Thema:
Gods geboden zijn niet te zwaar!
 
Medewerkenden:
Organiste: Zr.J.Paulusma-Siebenga
Voorzangers
Voorganger: ds K.J.Bijleveld


Orgelspel
 
Welkom en mededelingen
 
Intochtslied: Ps.87
Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.
 
Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de HEER.
O moederstad, uit u is elk geboren!
 
God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.
 
Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: `In U zijn al onze fonteinen’.
 
Stil gebed, votum en groet
 
Voorzangers : Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in de beginne, nu en eeuwig, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Zingen: Gez.314 : 3 en 4
Nabij of ver, wij zijn verbonden:
één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd’ en hoop.
Wij bidden en wij danken saâm,
wij roemen in één Vadernaam.
 
Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!
Eén kudde,_één Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des heils verscheen,
dan worden aard’ en hemel één!
 
Schriftlezing: Matheus 28 : 16 – 20
 
De opdracht aan de discipelen 
16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
 
Verkondiging : Gods geboden zijn niet te zwaar!
 
Zingen: El. 390 – Maak ons tot een stralend licht voor de volken
Maak ons tot een stralend licht
Voor de volken,
Een stralend licht
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
Wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
 
Maak ons tot een woord
Van hoop voor de volken,
Een levend woord
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
 
Maak ons tot een zegening
Voor de volken, een zegening
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.
 
Maak ons tot een vrolijk lied
Voor de volken, een lied van dank
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
Voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.
 
En bouw uw koninkrijk
In de volken, uw wil geschied’
In de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard’!
 
Verootmoedigingsgebed
 
Genadeverkondiging
 
Zingen:  El.351
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
Glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
Heilig en rechtvaardig,
Stralend Licht, morgenster,
Niemand is als U.
Prijst de Vader,
Prijst de Zoon,
Prijst de Geest,
Die in ons woont.
Prijst de Koning,
Der heerlijkkheid.
Prijst hem
Tot in eeuwigheid.
 
Regel der dankbaarheid
 
Zingen: Ps.119 : 3 en 6
U dank ik, HEER, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.
 
O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen.
 
Dankgebed en voorbede
 
Slotlied: Gez.464
Alle volken, looft de Here,
aarde, zing een vrolijk lied!
Juicht nu allen, geeft Hem ere:
Hij vergeet de zijnen niet!
In het beurtgezang der sferen,
in des afgronds bange kreet
ruist de lof, de lof des Heren,
die de zijnen niet vergeet.
 
Uit Hem vloeien alle krachten,
tot Hem stijg’ der aarde lied!
Zalig, wie de Heer verwachten:
Hij vergeet de zijnen niet!
Smelt dan samen, Hem ter ere,
diept’ en hoogheid, lust en leed,
in het loflied aan de Here,
die de zijnen niet vergeet!
 
Zegen – gezongen Amen
 
Orgelspel

Iedereen die de dienst heeft meegeluisterd of zelfs meegekeken, of misschien heb je de dienst op een later moment gevolgd, allemaal hartelijk bedankt en Gods Zegen toegewenst!