x Liturgie Zondagochtend


Om mee te luisteren, klik hieronder.
De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster.

Liturgie
bij de avondmaalsdienst op zondagmorgen 5 december 2021 te Boornbergum.

Voorganger: ds.K.J.Bijleveld
Organiste: Zr.Jantine de Reus – van der Kooi

Welkom en mededelingen

Zingen intochtslied; Psalm 145 : 1 en 3

1
O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

3
Genadig en barmhartig is de HEER,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven, HEER, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o HEER, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.

Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria

Aansteken tweede adventskaars door Jildou Veenstra
Twee kaarsen mogen branden.
Hun licht schijnt warm en zacht
voor mensen in het donker,
als lichtpunt in de nacht.

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging
Vergeving vrijspraak en kwijtschelding van al onze zonden , wordt ons geschonken door God, de almachtige en barmhartige Vader.

Geloofsbelijdenis met elkaar gezongen
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;
die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in den Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses;
en een eeuwig leven.
Amen.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing Lukas 1:46-55

De lofzang van Maria
46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, 47 en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, 48 omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, 49 want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam. 50 En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen. 51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven. 52 Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd. 53 Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden. 54 Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken, 55 zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.

Zingen Gezang 66 : 1 en 3

Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.

Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk tesaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid
voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten.

Verkondiging:
“omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, 49 want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam. 50 En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen.”

Zingen: gez.444

1
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
`Heilig, heilig, heilig’ toe!

3
Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Kinderen terug van de kindernevendienst

Lezing avondmaalsformulier

Wij zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens Zijn opdracht te getuigen van Zijn verzoenend lijden en sterven’.

Het avondmaal verzekert ons dat wij alleen op grond van het volmaakte offer van onze Here Jezus Christus aan het kruis zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van Zijn hartelijke liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood verdiend hadden. Zo verwierf Hij voor ons de Geest Die levend maakt. Deze Geest wijst ons op Jezus, door Wie wij in plaats van onze dood het leven, in plaats van onze schuld de gerechtigheid, in plaats van onze onreinheid de heiligheid en in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen.

Door de Heilige Geest worden wij ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, in echte liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo: “Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood.”

Zingen: El. 285

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,
die onze God en leidsman ten leven is.

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als hij niet was gekomen,
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.

Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam
als graan in de aarde gestorven zijt,
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
van harte maak ons tot wederdienst bereid.

(Bij het naspel wordt de tafel klaargemaakt en gaan de kerkenraadsleden aan tafel.)


Nodiging
Verhef nu uw harten in de hemel, waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader is. En twijfel niet, maar geloof, dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met Zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt, als u het brood en de wijn uit Zijn hand ontvangt.

(Bij de communie, we wachten tot iedereen het brood heeft.)

Breken brood
Het brood, dat wij breken, is gemeenschap met het lichaam van Christus.
Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Here Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Beker der dankzegging
De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus.
Neemt die, drinkt allen daaruit; gedenkt en gelooft, dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Geliefden, laten wij, nu de Here aan Zijn tafel onze zielen gevoed en versterkt heeft, Hem danken en prijzen in Woord en lied:

Bijbellezing: I Petrus 2 : 19 – 25

19 Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. 20 Want mag dát roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dát is genade bij God. 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; 22 die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; 23 die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; 24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. 25 Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.

Zingen: Gez.14 : 3, 4 en 5

3
De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

4
De Heer is mijn Herder!
In ’t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5
De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k Zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me_altijd.
(We gaan van tafel)

Dankgebed en voorbede

Kinderen terug van de oppas

Afsluitende woorden

Slotlied: Gez.14 : 1 en 2

1
De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

2
De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me_als ik wankel,
Hij draagt me_als ik viel.

Zegen 

Iedereen die de dienst heeft meegeluisterd of zelfs meegekeken, of misschien heb je de dienst op een later moment gevolgd, allemaal hartelijk bedankt en Gods Zegen toegewenst!