Liturgie Zondag

Voor de live-uitzending start de media hieronder. De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster


Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 29 maart 2020,
op de vijfde lijdenszondag, in de vGK te Boornbergum/Kortehemmen

Thema: Een topervaring in lijdenstijd

Ds K.J.Bijleveld – voorganger

Welkom en mededelingen

Aanvangslied:Ps.121
1
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen.

2
Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen.

3
De HEER brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade.

4
De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren.

 Stil gebed

 Bemoediging en vredegroet.

Zingen: Gez.255 – Ere zij aan God de Vader 
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil’ge Geest, de Trooster,
de Drieëen’ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen’ge in Zijn troon.

Ere zij aan Hem, wiens liefde,
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Halleluja, lof, aanbidding,
brengen eng’len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten,
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer.

 Voordat we verder gaan met deze dienst wil ik u een bericht van overlijden doorgeven.

Zingen: Mijn  Jezus ik houd van U,
Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
‘k heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in Uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
‘k heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu

Als ik in Uw glorie
Uw eeuwigheid kom.
Dan buig ik mij voor U
in Uw heiligdom.
Gekroond met Uw heerlijkheid
zal ‘k zingen voor U
‘k heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu
‘k heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

 Gebed

Lezing: Matheus 17 : 1 – 7
1En na zes dagen nam ​Jezus​ ​Petrus​ en ​Jakobus​ en ​Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen.
2En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn ​kleren​ werden wit als het licht.
3En zie, aan hen verschenen ​Mozes​ en ​Elia, die met Hem spraken.
4Petrus​ antwoordde en zei tegen ​Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie ​tenten​ maken, voor U een, voor ​Mozes​ een, en een voor ​Elia.
5Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!
6En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd.
7En ​Jezus​ kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd.

Verkondiging

Zingen: Ps.43 : 3 en 4
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

 Dankgebed en voorbede

 Zingen: Op bergen en in dalen
Op bergen en in dalen
en overal is God.
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God.

Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij.
Wie steunt op zijn vermogen
die dekt en zegent Hij
Hij hoort de jonge raven
bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven
ja, zorgt voor ‘t gans heelal

Roem Christen, aan mijn slinke
en rechterzijde is God.
Waar ‘k macht’loos nederzinke
of bitter lijd’, is God.
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God.
In dood en doodse banden,
ja, overal is God

 Zegen

  Lied te spelen na de dienst: ‘Lopen op het water.
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.