Liturgie Zondag


Om mee te luisteren, klik hieronder.
De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster.

Zondag 1 augustus 2021

voorganger: Teun Van Ommen

Lied 37:1,3,8. (ELB) intochtslied

1. Prijs de HEER met blijde galmen,
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
’k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof.
’k Zal zo lang ik ’t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied!
Hem verhogen in mijn lied!

3. Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot
vestigt op de HEER, zijn God,
vestigt op de HEER, zijn God.

8. ’t Is de HEER van alle Heren,
Sions God, geducht in macht,
die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer;
prijs zijn grootheid, loof de HEER,
prijs zijn grootheid, loof de HEER.

Stil gebed

Votum en groet

Gebed verootmoediging

Genadeverkondiging

Lied 203 (ELB)

1. Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die’t niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ’k zien.

2. Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Geloofsbelijdenis

Samenvatting v.d wet

Psalm 103:3,4.

3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

Gebed opening v/h Woord

Schriftlezing 2 Tim.3:1-17

2 Tim.4:1-5

1En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.
2Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, 4verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.
5Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.
6Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, 7die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.
8Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk.
9Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was. Vasthouden aan de Schriften en aan de gezonde leer 10Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding,
11in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost.
12En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.
13Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.
14Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt,
15en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. 16Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Psalm 25:2.7

2 Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.

7 Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
’t heil’geheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond,
d’ Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Verkondiging

Gezang 466:1,3

1 Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis
mij nochtans tot een zegen;
dan waakt alom een eng’lenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.

3 Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan ’t meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
het enig rustpunt van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.

Dank en voorbede

Joh. de Heer 639:1,3

1 Klem vast aan de Rots u,
’t gevaar dreigt altoos;
klem vast u aan Jezus,
die ’t kruis voor u koos.
Zijn liefd’ is uw sterkte;
wat Hij heeft volbracht
geeft vreed’ u en blijdschap,
welk kruis u ook wacht.

Refr:
Klem vast aan de Rots u,
wat stormweder woedt,
’t is veilig waar Jezus
Gods kind’ten behoedt

3 Klem vast aan de Rots u,
en roem in genâ;
hoe hoog bij uw worst’len
de golfslag soms ga,
uw Jezus, uw Helper,
is altijd nabij;
de Rots, die niet wankelt,
uw leven is Hij

Refr:
Klem vast aan de Rots u,
wat stormweder woedt,
’t is veilig waar Jezus
Gods kind’ten behoedt

Zegen

 

Iedereen die de dienst heeft meegeluisterd of zelfs meegekeken, of misschien heb je de dienst op een later moment gevolgd, allemaal hartelijk bedankt en Gods Zegen toegewenst!