Liturgie Zondag

Voor de live-uitzending start de media hieronder. De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

 

Liturgie
voor de dienst op  zondagmorgen 25 oktober 2020 in en vanuit de voortgezette Gereformeerde kerk te Boornbergum/Kortehemmen.

Aanvang: 9.30 uur

Themadienst: Van de Voorbidder naar de voorbede!!

Voorganger: ds.K.J.Bijleveld
Organist: Zr. J. Paulusma

Voor de dienst orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling

Aanvangslied Ps. 61 in zang
Mijn ziel is stil,
mijn ziel is stil,
stil,
stil tot God.
Mijn ziel is stil,
stil tot God.

Stil gebed

Psalm 61 in woord
2 O God, luister naar mijn roepen,
sla acht op mijn gebed
3 Van het einde van het land roep ik tot U,
nu mijn hart bezwijkt;
leid mij op een rots
die voor mij te hoog zou zijn.
4 Want U bent een toevlucht voor mij geweest,
een sterke toren tegen de vijand.

Psalm 61 : 1
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer,
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast,
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Votum en Groet

Ps. 61 in woord
5 Ik zal in alle eeuwigheid in Uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels. 6 Want U, o God, hebt mijn geloften gehoord; U hebt mij de erfenis gegeven van wie Uw Naam vrezen.

Psalm 61 in zang
Mijn ziel is stil,
mijn ziel is stil,
stil,
stil,
stil tot God.

Mijn ziel, mijn ziel,
is stil tot God
van hem wacht ik,
van hem wacht ik,
van hem wacht ik,
een heil, een heil,
een heilrijk lot.

Mijn ziel is, is stil tot God,
van hem wacht ik een heilrijk lot.

Mijn ziel is stil,
mijn ziel is stil.

Hij immers zal mijn Rotssteen wezen,
Hij zal mijn Rotssteen wezen.

Glorialied met Gez.255 
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil’ge Geest, de Trooster,
de Drieëen’ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen’ge in Zijn troon.

Ere zij aan Hem, wiens liefde,
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Halleluja, lof, aanbidding,
brengen eng’len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten,
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer.

Dienst van de verootmoediging

Lied ter inleiding op de verootmoediging: Ps.25 : 3
Denk aan ’t vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendlijk’ ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
HEER, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

Gebed van verootmoediging 

Genadeverkondiging

Regel der dankbaarheid : Exodus 20

De dienst van het Woord

Lied als gebed om de Heilige Geest: Ps.25 : 2
HERE, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten

Schriftlezing: Joh.17 : 9 – 26( HSV)
9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. 10 En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij; en Ik ben in hen verheerlijkt. 11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij. 12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt. 13 Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben. 14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid. 18 Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. 19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. 24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. 25 Rechtvaardige Vader,  de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend,  en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. 26 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.

Orgelspel: El.124 : 1 en 3
Geprezen zij de Heer,
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aard gebeuren
vast in handen heeft.

Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

Themapreek over de voorbede
Joh.17 : 1
Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.

Opbouw preek
Van de Voorbidder naar de voorbede!!

Christus voorbede

 1. In een wereld waar veel onzeker is,
 2. doet Jezus vandaag voorbede voor de gelovigen ( niet voor de wereld, maar voor hen die Gij mij gegeven hebt)
 3. in die voorbede bidt Jezus om eenheid met de apostelen, zoals Hij en de Vader één zijn.
 4. welke haar uitwerking heeft in eendrachtige samenwerking, zoals bij de eenheid tussen de Vader en de Zoon.

 

Onze voorbede geïnspireerd door het gebed dat Jezus ons voorbad

Het Onze Vader dat Jezus ons voorbad, leert ons:

 1. Het is een gezamenlijk bidden : Onze Vader
 2. maakt ons bewust van de afstand: in de hemel.

c  Gods eer en rijk op de voorgrond te stellen.

 1. Bevrijdt ons van ons in-onszelf-gekeerd-zijn.

III. Voor wie wij bidden
-Voor alle heiligen: Vgl. Ef. 6:18
– Voor machthebbers: Vgl. 1 Tim. 2:2.
– Voor de zieken: Vgl. Jakobus 5 : 14
– Voor onze vijanden: vgl. Matteüs 5:43-45
– Voor zondaren: vgl. Jes.53 : 12

Zingen: Gez.94 : 1, 2, 4, 6 en 8
Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd’ en lofgezang
verdrijven leed en dood?

Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!

De nacht is als een graf,
ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!

Dienst der gebeden

Dankgebed en voorbede

Voorbede lied van Sela

Groet
We zijn bevoorrecht dat we samen mogen komen in de kerk en dat we thuis mee kunnen luisteren als kerkgang niet mogelijk is.

Fijn dat u, dat jij er was, dat u meeluisterde. Er zijn op de website een paar vragen gezet om nog eens even over de preek na te praten of te denken. Wilt u reageren dan kan dat via de mail: pastorie@xs4all.nl of per telefoon( 0512-381355).

Slotlied: Gez.14 : 1, 2 en 5
De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Zegen

Vragen bij de preek over de voorbede:

 1. Was er iets dat u verraste bij de uitleg?
 2. Kent u voorbeelden uit de Bijbel waarin er voorbede werd gedaan voor iemand?
 3. Bidden voor heiligen, zieken, zondaren, machthebbers, vijanden. Welke doelgroep spreekt u in het bijzonder aan? Welke miste u?
 4. Welke toon zouden we moeten aanslaan bij het bidden voor onze vijanden?
 5. Is het u duidelijk geworden wat Jezus wil zeggen als Hij zegt: Ik bid niet voor deze wereld, ik bid voor hen die U Mij gegeven hebt?
 6. Kunt u een voorbeeld geven dat u heeft volhard in de voorbede en zag dat God uw gebed verhoorde?