Liturgie Gebedsvesper

Voor de live-uitzending start de media hieronder.
De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Liturgie bij de Hemelvaartsdag 2021 te Boornbergum

Voorganger: ds.K.J.Bijleveld

Organist: Br.Wobbe Reitsema


Orgelspel vooraf

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Ps.99 : 1, 6 en 8 ( orgel + voorzangers)
God is Koning, Hij / sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem. / Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond / op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen.

In een dichte wolk / sprak Hij tot zijn volk.
Wat Hij metterdaad / openbaarde, staat
in hun hart gegrift / als zijn heilig schrift.
’t Woord, door God gegeven, / is voor hen het leven.

Maakt Hem nu tezaam / groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer, / Hij is onze Heer,
die met macht gekroond / op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere! / Heilig is de HERE.

Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria ( orgel + voorzangers)

Inleiding Lukas 24 : 50 – 53 
50Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen.
51En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.
52En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.
53En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen.

Zingen: Gez.230 : 1 en 2 ( orgel + voorzangers)
Overwinnaar, grote Koning,
alle heemlen zijn te klein,
nu Gij weerkeert naar uw woning,
intocht houdt in uw domein.
Zou ik, Here, dan niet juichen,
zou ik, stervling, mij niet buigen
nu Gij, hoogste Majesteit,
U verheft in heerlijkheid?

Zie ik U ten hemel varen,
held van God, gekroond weldra,
ingehaald door blijde scharen
englen, roepend: Gloria!, –
zou ik, Heer, mij dan niet buigen,
zou ik niet van vreugde juichen,
nu het hemels feest begon,
nu mijn Koning overwon?

Gebed om de Heilige geest

Schriftlezing: Kolossenzen 1:12-23
12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. 13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 14 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Christus, Eerstgeborene van de schepping en Hoofd van Zijn gemeente 15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

17En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 19 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. 21 En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, 22 in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, 23 als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

Zingen: Ps. 68 : 6 ( orgel + voorzangers) 
O stoet van wie het heil bevocht
en grote overwinningstocht,
o Heer, die zijt geprezen!
Gij God, die duizend- duizendmaal
aanbeden wordt in elke taal,
almachtig Opperwezen!
Zie hoe de Heer ten hemel vaart,
vurige wagen, vurig paard,
wolk die den Heer verhulde.
Gevangen de gevangenis!
Hij die ons hoogst verlangen is
ontvangt de hoogste hulde.

Verkondiging

Zingen:   El.140 via You Tube
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee.
’t Klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Dankgebed en voorbede 

Slotlied: Gez.231 : 1, 3 en 4 ( orgel + voorzangers)
Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên
of om ontferming smeken.

Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, englen, samen.
Juicht met een vreugd, die ’t al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

Zegen

Orgelspel

 

Iedereen die de vesper heeft meegeluisterd of op een later moment heeft beluisterd, allemaal hartelijk bedankt en Gods Zegen toegewenst!