Liturgie Gebedsvesper

Voor de live-uitzending start de media hieronder.
De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Vesper 28 juli 2021

Genieten van de zon ??!!

Voorganger: ds K.J.Bijleveld

Muziek vooraf : Opwekking 733 ( 10.000 redenen)

De zon komt op, maakt de morgen
wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

-Refrein-
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

-Refrein-

En op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

-Refrein 2x-

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

-Refrein 2x-

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Welkom

Lezing Mattheus 5 : 13 – 16

Het zout van de aarde en het licht op de kandelaar
13 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. 14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Zingen: Maak ons tot een stralend licht

Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
en stralend licht voor de ense nom ons heen.
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de msen om ons heen.
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,
een lied van dank voor de mesnen om ons heen.
Tot de wereld zingt voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.

En bouw uw konkinkrijk in de volken,
uw wil geschied’ in de mensen om ons heen,
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard’!

Lezing: Lezen: Psalm 19

Schepping en wet vertellen Gods eer
1Een psalm van David, voor de koorleider.
2 De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. 3 Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. 4 Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. 5 Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. 6 En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat;
hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. 7 Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn gloed. 8 De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. 9 De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart;
het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. 10 De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig,
met elkaar zijn zij rechtvaardig. 11 Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter dan honing en honingzeem uit de raat. 12 Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot loon. 13 Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. 14 Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. 15 Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht,
HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!

Zingen Psalm 19 : 1 en 2

De hemel roemt den Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die ’t heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
De nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
koor toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

God heeft de tent gemaakt,
waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad
het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom.
Zo, vrolijk als een held
die tot de zege snelt
roept hij de nieuwe morgen;
Hij trekt zijn glanzend spoor
de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen.

Overdenking

Zingen: Gez.281

Jezus zal heersen waar de zon,
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal,
zijn liefde lover overal
en uit de kindermond ontspringt,
de lofzang die Zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijdt,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft,
de Koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin,
stem met het lied der englen in.

Dankgebed en voorbede

Afsluitende woorden

Zingen: Ga nu heen in vrede

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden,
samen met elkaar.

Aan uw daag’lijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.

Ga nu heen in vrede,
ga en maakt het waar.
Wat wij hier beleden,
samen met elkaar.

Neem van hieruit mede,
vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.

 

Iedereen die de vesper heeft meegeluisterd of op een later moment heeft beluisterd, allemaal hartelijk bedankt en Gods Zegen toegewenst