x Liturgie Zondagmiddag

Voor de live-uitzending start de media hieronder.
De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Liturgie
bij een avondmaalsdienst op zondagmiddag te Boornbergum/Kortehemmen.

Voorganger: ds. Geert Bruinsma CGKV Sneek
Organist: br W. Reitsema

Lied vooraf: psalm 24: 4 en 5 (NPB)
Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak nu de doorgang wijd en hoog:
de hoogste koning rijdt naar binnen.
Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER, de held die in de strijd
met grote macht zal overwinnen.

Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak nu de doorgang wijd en hoog;
geef ruimte aan de grote koning.
Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER die hemellegers leidt.
Hij komt vol glorie naar zijn woning.

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Als glorialied: Lied 20: 1
Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw lied’ren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kinderen naar kindernevendienst

Schriftlezing: Mattheus 1: 1 – 17 (NBV21)
1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus,
zoon van David, zoon van Abraham.
2 Abraham verwekte Isaak,
Isaak verwekte Jakob,
Jakob verwekte Juda en zijn broers,
3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar,
Peres verwekte Chesron,
Chesron verwekte Aram,
4 Aram verwekte Amminadab,
Amminadab verwekte Nachson,
Nachson verwekte Salmon,
5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab,
Boaz verwekte Obed bij Ruth,
Obed verwekte Isaï,
6 Isaï verwekte David, de koning.
David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria,
7 Salomo verwekte Rechabeam,
Rechabeam verwekte Abia,
Abia verwekte Asaf,
8 Asaf verwekte Josafat,
Josafat verwekte Joram,
Joram verwekte Uzzia,
9 Uzzia verwekte Jotam,
Jotam verwekte Achaz,
Achaz verwekte Hizkia,
10 Hizkia verwekte Manasse,
Manasse verwekte Amos,
Amos verwekte Josia,
11 Josia verwekte Jechonja
en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap.
12 Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël,
Sealtiël verwekte Zerubbabel,
13 Zerubbabel verwekte Abiud,
Abiud verwekte Eljakim,
Eljakim verwekte Azor,
14 Azor verwekte Sadok,
Sadok verwekte Achim,
Achim verwekte Eliud,
15 Eliud verwekte Eleazar,
Eleazar verwekte Mattan,
Mattan verwekte Jakob,
16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria.
Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.
17 Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties,
van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties,
en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties.

Verkondiging

Zingen: Lied 125: 1 en 5
O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël

Lezing avondmaalsformulier

Wij zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens Zijn opdracht te getuigen van Zijn verzoenend lijden en sterven’.

Het avondmaal verzekert ons dat wij alleen op grond van het volmaakte offer van onze Here Jezus Christus aan het kruis zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van Zijn hartelijke liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood verdiend hadden. Zo verwierf Hij voor ons de Geest Die levend maakt. Deze Geest wijst ons op Jezus, door Wie wij in plaats van onze dood het leven, in plaats van onze schuld de gerechtigheid, in plaats van onze onreinheid de heiligheid en in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen.

Door de Heilige Geest worden wij ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, in echte liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo: “Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood.”


Zingen: EL 302

Heer, ik kom tot U,
Hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
En reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,
Kom mij tegemoet,
Nu ik mij tot U keer,
En maak alles goed.

Zie mij voor U staan,
Zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
Van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord,
Vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
Mijn bede tot U.

(Bij het naspel wordt de tafel klaargemaakt en gaan de kerkenraadsleden aan tafel)

Nodiging
Verhef nu uw harten in de hemel, waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader is. En twijfel niet, maar geloof, dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met Zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt, als u het brood en de wijn uit Zijn hand ontvangt.

(Bij de communie, wordt eerst het brood bij de mensen in de banken gebracht, daarna wordt het brood bij de ambtsdragers rondgedeeld en neemt iedereen het brood gezamenlijk)

Breken brood
Het brood, dat wij breken, is gemeenschap met het lichaam van Christus.
Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Here Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

(Bij de communie, wachten we tot iedereen de wijn heeft, rondbrengen op dezelfde wijze als brood)

Beker der dankzegging
De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus.
Neemt die, drinkt allen daaruit; gedenkt en gelooft, dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Geliefden, laten wij, nu de Here aan Zijn tafel onze zielen gevoed en versterkt heeft, Hem danken en prijzen in Woord en lied:

Lezen: Filippenzen 4: 4-9 (HSV)
4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. 5Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.6Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;7en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. 8Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. 9Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.

Zingen: Lied 477
Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan
Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan
Halleluja

Wat kon ons schaden
Wat van U scheiden
Liefde die ons hebt liefgehad
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden
Gij houdt ons bij de hand gevat
Gij hebt de zege voor ons verkregen
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
En onze Koning zijn
Halleluja
Gij, onze Here, doet triomferen
Die naar U heten en in U weten
Dat wij Gods zonen zijn
Halleluja

(Ambtsdragers gaan van tafel)

Dankgebed en voorbede

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotlied: EL 186a
Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in ’t barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Zegen

Bedankt voor het meeluisteren en Gods Zegen toegewenst voor de rest van de week!