Liturgie Zondagmiddag

Voor de live-uitzending start de media hieronder.
De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Liturgie voor de middagdienst van 24 oktober 2021 in Boornbergum.  

Voorganger: ds. K. Kant


Welkom

Zingen:  Psalm 121
1         
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

2         
Uw wank’le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen.

3         
De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

4         
De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

Stil Gebed

Aanvangswoord en Groet

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezingen: 
Daniel 3: 23-28   
23 De drie, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven.

24 Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: ‘Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid?’ Zij antwoordden: ‘Zeker, majesteit.’ 25 Hij vervolgde: ‘Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon!’ 26 Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: ‘Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de allerhoogste God, kom naar buiten, kom hier!’ Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. 27  De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun jassen waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen.

28 Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: ‘Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben op Hem vertrouwd, zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen.

Joh. 1: 1-5
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3  Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat.  4  In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Joh. 1: 14-18
14 Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: 17de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Zingen: Opwekking 60: 1,2,3  ‘Voor uw liefde Heer Jezus dank U wel’
Voor uw liefde, Heer Jezus,        )
dank U wel.                        )2x
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Voor uw woord van genade,          )
dank U wel.                        )2x
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Wij aanbidden U, Jezus,            )
Zoon van God.                      )2x
Vul ons hart voor altijd,
met uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Verkondiging

Lied: Gez. 289: 1,4,5  ‘Morgenglans der eeuwigheid’
Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ’t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Lezen Geloofsbelijdenis

Zingen: Gez. 305: 2
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Dankgebed en Voorbeden

Lied:  Gez. 444  ‘Grote God wij loven U‘
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw’ge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle eng’len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

Zegen

Bedankt voor het meeluisteren en Gods Zegen toegewenst voor de rest van de week!