2 Live stream 2e dienst

Geluid & Liturgie

Livestream

Liturgiedankzingingsdienst op zondagmiddag 12 juni 2022 te Boornbergum – Kortehemmen

M.m.v.
Chr. Mannenensemble Manna o.l.v. Anton van der Meulen
Organist: Br. Anton van  der Meulen
Voorganger: Ds.K.J.Bijleveld

Aanvangswoorden:
Paulus schrijft in I Thess. 5 : 18
18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

Zingen: Ps.150
1
Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen twee liederen ‘Heer ik kom tot U’ & ‘Jezus hoor ons bidden’
Vers 1 Manna
Heer, ik kom tot U
Hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
En reinig mijn hart

Vers 2 Manna
Met Uw liefde, Heer
Kom mij tegemoet
Nu ik mij tot U keer
En maak alles goed

Vers 3 Manna
Zie mij voor U staan
Zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
Van U wil ik zijn

Vers 4 Gemeente en manna
Jezus op Uw woord
Vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
Mijn bede tot U

Jezus hoor ons bidden vers 1 en 2 manna , vers 3 gemeente en manna,

Gebed om de Heilige Geest

Inleiding
 Avondmaal is:

  • terug kijken,

  • naar Jezus kijken

  • vooruitkijken

  • Terug kijken –

Lezing: I Kor,11 : 23 – 26
En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed.
Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.

Korte uitleg

Zingen: Gez.187 : 1 en 2
Daar gaat een lam en draagt de schuld
der wereld met zich mede;
het boet in eindeloos geduld
voor al wat wij misdeden.
Daar gaat het en het wordt zo moe,
stil gaat het naar de slachtbank toe,
’t vindt nergens meer een weide.
Smaad neemt het op zich, hoon en spot,
wonden en doodsangst zijn zijn lot
en zegt: dit wil ik lijden.

2
Ik zal daarvoor mijn leven lang
U danken, dit gedenken:
de liefde, die ‘k van U ontvang,
U, Jezus, wederschenken
Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart;
wanneer het in de dood verstart,
dan zijt Gij nog mijn leven.
Niets heb ik van mijzelve meer,
zie, alles wat ik ben, o Heer,
zij in uw hand gegeven.

Naar Jezus kijken

Lezing: Johannes 1 : 35 en 36
35 De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen.
36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!
37 En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus.

Korte uitleg

Te zingen liederen: Jezus ik wil komen & Heer U wil mijn Leidsman wezen
Manna
Jezus ik wil komen,
U roept telkens weer.
Laat mij bij U schuilen,
in Uw liefde, Heer.

Manna
Heer, U droeg mijn zonden,
aan het kruis voor mij.
Maak mij door Uw liefde,
van de zonde vrij.

Gemeente en manna
Jezus neem mijn leven,
in genade aan.
Dank U voor het wonder,
dat U hebt gedaan.
—————————————————–
Manna
Heer, wilt U mijn leidsman wezen,
wilt U altijd naast mij gaan.
Dat ik zonder angst en vrezen,
aan Uw Vaderhand mag gaan.
Dat ik elke nieuwe morgen
of er vreugde is of pijn,
weet dat U voor mij wil zorgen
en altijd Uw kind mag zijn.

Gemeente en manna
Blijf nabij, wil mij geleiden,
zonder U ben ik niets waard.
Help mij, Heer, wat zon te spreiden,
voor mijn medemens op aard.
Laat die ander mogen merken,
dat Uw liefde mij doorgloeit,
in mijn leven, in mijn werken,
als een bloem die openbloeit.

Gaat het in mijn eigen leven,
langzaam naar de avond toe,
gaan de krachten mij begeven,
word ik stilaan zwak en moe.
Laat mij ook die laatste dagen,
d’ogen richten op Uw kruis.
Wil, o Heiland, mij dan dragen,
naar Uw eeuwig Vaderhuis.

Vooruit kijken

Lezing: Openbaring 19 : 6 – 10
6 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God,  is Koning geworden. 7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.

9En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Korte uitleg

We zingen er over: Heer ik leg vertrouwend & Zoals ik ben & Ik zal eens mijn Heiland
Manna
Heer, ik leg vertrouwend,
mijn hand in Uwe hand,
‘k volg U willig, stille,
naar ’t onbekende land,
zonder klagen, zonder vragen,
houd ‘k mijn oog op U gericht,
‘k voel mij wel geborgen,
waar Gij mijn schreden richt.

Manna
Heer, Gij zijt mijn helper,
mijn licht op ’t duist’re pad,
‘k Houd op al mijn wegen,
Uw liefdehand gevat,
‘k wil mij slechts op U verlaten,
als een kind eenvoudig, klein,
ik wil U toe behoren,
voor eeuwig bij U zijn.

Evangelische Liedbundel 211
Manna
1.
Zoals ik ben , geen andere grond
Heb ik, dan ’t woord van uw verbond,
En dat Gij zelf mij zocht en vond
O lam van God, ik kom, ik kom!

Manna
4.
Zoals ik ben, neemt Gij mijn aan
En wilt mij van mijn schuld ontslaan;
Op uw belofte kan ik aan!
O Lam van God, ik km, ik kom!

Gemeente en manna
5.
Zoals ik ben, ver weggedwaald,
Heeft mij uw liefde achterhaald;
Nu ben ik, Heer, van U totaal!
O Lam van God, ik kom, ik kom!

Gemeente en manna
6.
Zoals ik ben, – uw liefde groot,
Zo breed en lang, zo diep en hoog,
is sterker zelfs dan graf en dood!
O Lam van God, ik kom, ik kom!

Manna
’k Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien,
Schitt’rend in schoonheid en pracht!
Hem zal ’k daar dankbaar mijn hulde steeds biên,
Dat Hij ’t voor mij heeft volbracht (heeft volbracht).

refrein:
Glorie, glorie voor mij,
Glorie, glorie voor mij,
Jezus te zien en te gaan aan Zijn zij,
O, welk een glorie, ja glorie voor mij!

Manna
Voor mijne schuld droeg Hij smaadheid en hoon,
Stierf Hij aan ’t kruis zelfs voor mij;
En door genâ wacht mij boven een kroon,
Dat maakt mij zalig en blij (maakt mij blij).

refrein
Glorie, glorie voor mij,
Glorie, glorie voor mij,
Jezus te zien en te gaan aan Zijn zij,
O, welk een glorie, ja glorie voor mij!

Gemeente en manna
’k Vind daar mijn dierb’ren voor eeuwig dan weer,
Juub’lend in d’ Engelenrei;
O, welk een vreugd in die zalige sfeer,
’t Is alles glorie voor mij! (ja, voor mij).

refrein
Glorie, glorie voor mij,
Glorie, glorie voor mij,
Jezus te zien en te gaan aan Zijn zij,
O, welk een glorie, ja glorie voor mij!

Gemeente en manna
 ’k Hoor dan het koor aan de zee van kristal:
’t Bloed van het Lam kocht ons vrij.
Alles stemt mee in het gansche heelal,
O, welk een glorie voor mij! (ja, voor mij).

refrein
Glorie, glorie voor mij,
Glorie, glorie voor mij,
Jezus te zien en te gaan aan Zijn zij,
O, welk een glorie, ja glorie voor mij!

Dankgebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Slotlied: Gez.44 : 2 en 3
Die eeuwig rijke God
moge_ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

ZegenVorige diensten