2 Live stream 2e dienst

Liturgie

Livestream

Liturgie zondagmiddag 21 mei 2023

Voorganeger: ds J.D. van der Zande
Organist: Br. Wobbe Reitsema

Welkom en mededelingen

Stil gebed

We verklaren onze afhankelijkheid van God

God begroet ons met zijn zegen

Zingen: Opwekking 488
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

[Chorus]
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

[Chorus 2x]
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

[eind 2x]
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Gebed

Zingen: Gezang 39: 4, 5, 6, 8 en 9
4
Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoordt op uw bidden en uw hopen
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed
op vlees en bloed.

5
Die Geest geeft ’s Heren woord in kindermonden.
De oude mannen dromen onomwonden.
De jongelingen zien een vergezicht
van vrede_en licht.

6
Ja ook op wie de vrijheid niet genieten,
op slaven zal de Heer zijn Geest uitgieten.
Zij krijgen deel aan een vernieuwd bestaan
in ’s Heren naam.

8
De geestesstorm zal door de wereld varen.
God zal zijn volle glorie openbaren.
In bloed en duister zal het licht vergaan
van zon en maan.

9
En allen die naar ’s Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest
van Woord en Geest.

Schriftlezing: Genesis 1:1-8 NBV
In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 6 God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ 7 En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. 8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.

Zingen: Psalm 33: 1, 5 en 8
1
Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van ’s HEREN recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word’ als nooit tevoren / door wie Hem behoren
’t feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare / bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.

5
Van waar Hij woont, in ’t licht verheven,
ziet God op deze aarde neer.
Al wat door mensen wordt bedreven,
een open boek is ’t voor de HEER
Woord voor woord te lezen / is voor Hem hun wezen
want Hij vormt hun hart.
Wat zij ook verzinnen, / heimelijk beginnen,
wordt door Hem ontward.

8
Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd’ ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Prediking: Maar de Geest

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen:: Psalm 89: 1, 5 en 6
1
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

5
Hemel en aarde, HEER, ’t is alles uw domein,
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.
Gij die de schepper zijt van ’t noorden en het zuiden,
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide
De wereld is van U, de wind en de getijden,
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.

6
Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand,
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,
en als herauten gaan U voor op al uw schreden
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.

Zegen

Bedankt voor het luisteren naar de dienst, wij wensen u/jou een goede week.

Vorige diensten