2 Live stream 2e dienst

Geluid & Liturgie

Livestream

Welkom en mededelingen

Votum 

Groet

Lied: NPB 84,1.2

 1. Hoe lief heb ik uw woning,HEER!
  Verlangend vraag ik telkens weer
  daar uw nabijheid te ervaren.
  In de beschutting van uw huis
  zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:
  zij nestelen bij uw altaren.
  Gelukkig wie daar dag aan dag
  bij U woont en U prijzen mag.

 2. Gelukkig wie gesterkt in U
  als pelgrims door het hier en nu
  blijven verlangen naar uw wegen.
  Zij weten wie hen helpen zal:
  zelfs in het uitgedroogde dal
  daalt zegen op hen neer als regen.
  Verfrist mogen zij verder gaan;
  straks komen zij in Sion aan.

Gebed 

Schriftlezingen
Lc. 9,1-6
De uitzending van de twaalf
1Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen,
2en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen.
3En Hij zei tegen hen: Neem niets mee voor onderweg: geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld. Ook mag niemand van u twee stel onderkleren bij zich hebben.
4En welk huis u ook zult binnengaan, blijf daar en vertrek van daaruit.
5En als ze u niet zullen ontvangen, vertrek dan uit die stad en schud ook het stof af van uw voeten, tot een getuigenis tegen hen.
6Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het Evangelie en genazen overal de zieken.

Lc. 10,1-11
De uitzending van de zeventig
1Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg.
5En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.

Mc. 16,14-18 
Verschijningen
14Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was.
15En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.
16Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden,
maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.
17En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:
in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;
18slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden;
op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

Lied: NPB 33,2.3

 1. Nooit zal Hij zijn belofte breken;
  betrouwbaar is al wat Hij zegt.
  Zijn daden op de aarde spreken
  van goedheid, liefde, trouw en recht.
  Zijn bevel bepaalde
  dat het zonlicht straalde.
  Land en oceaan
  heeft deHEERgescheiden.
  Zeeën en getijden
  liet de HEER ontstaan.

 2. Laat wie op aarde wonen beven,
  vol eerbied en ontzag voor God:
  Hij spreekt één woord en er is leven
  en alles staat op zijn gebod.
  Wat de volken samen
  zonder God beramen
  wordt door Hem ontkracht.
  Niets kan Hem beletten
  plannen door te zetten
  die Hij heeft bedacht.

Preek 

Lied: NPB 134

 1. Kom, trouwe dienaars van deHEER,
  die altijd klaar staan tot zijn eer,
  hef jullie handen op naar Hem.
  Zegen deHEER met hart en stem.

 2. Zijn zegen wensen wij voor jou:
  vrede uit Sion, liefde, trouw
  van Hem die jou tot leven riep,
  die hemel, zee en aarde schiep.

Apostolische geloofsbelijdenis 

Lied: NLB 687 Wij leven van de wind
1           Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knie‰n zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2           Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3           Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Gebed 

Collecte 

Lied:  NPB 117 

 1. Breng, volken, hulde aan deHEER.
  Erken Hem, landen, geef Hem eer,
  want Hij is overstelpend goed;
  zijn liefde straalt ons tegemoet.
  Zijn trouw duurt tot in eeuwigheid.
  Lof aan deHEER, nu en altijd!

Zegen 

Bedankt voor het luisteren naar de dienst, wij wensen u/jou een goede week.

Vorige diensten