1 Livestream 1e dienst

Geluid & Liturgie

Livestream

Liturgie
bij de eredienst waarin afscheid en bevestiging van ambtsdragers plaats vindt
op Wezenzondagmorgen 21 mei 2023
in de voortgezette Gereformeerde kerk te
Boornbergum/Kortehemmen

Organiste: Zr.J.Paulusma-Siebenga
Our Own
Voorganger: ds.K.J.Bijleveld

Thema : Jezus hemelvaart geeft ruimte!!

Orgelmuziek

5 voor half tien zingen met begeleiding van Our Own: 

Opwekking 797 Breng ons samen, één in Uw Naam
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

(Refrein)

Bridge 2x:
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde.

(Refrein)
Welkom en mededelingen

Intochtslied: Ps.81 : 1
Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Isrels Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

Stil gebed – Votum en groet

Glorialied met Gez.255 : 1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drieeenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieeenge in zijn troon!

Gemeente blijft staan i.v.m. een mededeling van overlijden.

We zingen ter nagedachtenis aan Aukje Sikma – Reitsma : Gez.293 : 1 en 4
1
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

4
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Zingen met begeleiding van Our Own:  

Gezang 446  als intro op het lied Fundament
1
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
uw naam die mij geloven doet
Gij gaat mij reddend voor;

3
Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

Opwekking 785 – Fundament
Ik bouw op Jezus, anders niet; )
het is zijn bloed dat redding biedt. )
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 2x
ik steun alleen op Jezus’ Naam. )

Refrein:
Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!

(Refrein 3x)
Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

Leefregel Ex.20 ingevuld van uit de liefde ( bew. Jos Douma) 

Ik ben de HEER, uw God.

Ik ben de HEER, de God die liefde is.

Mijn liefde brengt u de ware vrijheid.


 1. Heb de Heer uw God lief, door Hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen.

 2. Heb de Heer uw God lief, door Hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld.

 3. Heb de Heer uw God lief, door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken.

 4. Heb de Heer uw God lief, door te genieten van de rust die Hij u geeft.

Heb Hem zó lief,

met heel uw hart en heel uw ziel

met heel uw verstand en al uw krachten.

 1. Heb uw naaste lief, door uw vader en moeder te eren als de ouders die Hij u gaf.

 2. Heb uw naaste lief, door in daden, woorden en gedachten zijn leven voluit te respecteren.

 3. Heb uw naaste lief, door trouw te zijn in uw huwelijk en zuiver om te gaan met elkaars lichaam.

 4. Heb uw naaste lief, door zijn welzijn en welvaart te bevorderen.

 5. Heb uw naaste lief, door eerlijk en oprecht over uw naaste te spreken.

 6. Heb uw naaste lief, door hem te gunnen wat God hem geeft.

Heb zó uw naaste lief als u zelf.
Wees elkaar niets schuldig,
behalve liefde,
want wie de ander liefheeft,
heeft de gehele wet vervuld!
(Romeinen 13:8)

Zingen: Gez.481 : 1 
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Gebed om de Heilige Geest.

( kinderen naar de kindernevendienst)

Schriftlezing: Joh.14 : 1 – 18
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
4En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6 Jezus zei tegen hem:
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.8 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg.
9Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? 10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. 11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. 12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. 13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. 14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. 15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.

Luisteren naar: Toekomst vol hoop ( You Tube)

Verkondiging over Johannes 14 : 12

Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.

Zingen: Gez.452 : 2 en 4
2
U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht
Die Heer is onze Koning!

3
O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrij
en redt wie was verloren
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm U over allen.

4
O Heilge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

(kinderen terug van de kindrnevendienst)

Afscheid en de bevestiging van ambtsdragers
Afscheid van de aftredende ambtsdragers

Voorganger:
Een aantal van onze ambtsdragers treden vandaag af omdat hun ambtstermijn er op zit, we nemen afscheid van br. Willem Tabak, Br. Christiaan Bil, Zr, Bianca Blanke Beimers, Zr.Willy Bosma-Bouma, en Br. Gerrit de Vries als ouderling. 

Daarnaast van broeder Sake van der Kooi en Zr. Nienke Paulusma – Bosgraaf als diaken.

Ik verzoek de betrokkenen te gaan staan.

(De aftredende ambtdragers gaan staan)
Geliefde broeders en zusters,
uw dienstwerk als ouderling of diaken eindigt vandaag.
Wat blijft, ook nadt u van uw ambt ontheven bent is de door u gegeven belofte van geheimhouding van wat te uwer kennis is gekomen.
Naar beste weten hebt u getracht Christus’ kerk op te bouwen

en de leden der gemeente, die aan uw zorgen waren toevertrouwd, te dienen. Laten we daarom danken en bidden.
Het past ons, Here God, U dank te zeggen
voor de toewijding van degenen die hun ambt nu neerleggen.
Voor hun volharding en trouw,
prijzen wij U, Bron van alle goed,
Bevestig toch het werk van onze handen, ja het werk onzer handen, bevestig dat.
U die, blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte zijt
oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,
U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Jezus Christus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Zingen: Ps.90 : 8  ( orgel)
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leve
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

De aftredende ambtsdragers ontvangen een roos en gaan terug naar hun plek in de kerk
Presentatie van de aantredende ambtsdragers

Voorganger:
Tot twee maal heeft de kerkenraad u de namen bekend gemaakt van degenen die bevestigd zullen worden in het ambt van ouderling of diaken,
Het zijn als pastorale ouderlingen – Br. Rob van der Hoek, Br. Wietze Visser, Zr. Ingrid Vries Riemersma en Br. jan – Hilko van Dijk, Zr, Anneke Bosma – de Jong.

En als diaken: br. Douwe Broersma

De volgende vraag stel ik aan de vertegenwoordiger van de kerkenraad. Ik vraag hem voor het geven van het antwoord  te gaan staan.

Voorganger:
Ik vraag u broeder/zuster Jasper Brouwer
Zijn er bij de kerkenraad wettige bezwaren ingebracht, dat de genoemden in hun ambt zouden worden bevestigd?

Ouderling van dienst:
Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht.

Voorganger :
Zo mogen wij dan tot de bevestiging van deze ambtsdragers overgaan.
Daarvoor danken wij de Here onze God.

(Ik vraag de te bevestigen ambtsdragers naar voren te komen.)

Onderwijzing

In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Here Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd.

Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld, en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen.

Deze dienstbaarheid in Christus’ naam krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen. Vanouds hebben zij de taak om de tafels zo te bedienen, dat dΩe behoeftigen niet worden beschaamd. Zij zamelen de gaven der gemeente in om allen, die hulp nodig hebben
-binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf – te doen delen in de liefde van Christus.
Metterdaad, en biddenderwijs komen zij op voor het recht van de arme, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft, zo zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar ontmoeten,
want allen zijn zij schepselen van de Here . Aan deze verbondenheid
met alle mensen en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer, als zij brood en beker bij ons doen rondgaan, en wij de dood des Heren verkondigen, totdat Hij komt.
Een ander ambt is dat van ouderling.

Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk het opzicht hadden over de gemeente van God, zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping: een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Door op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente in deze tijd, bemoedigen zij hun broeders en zusters in de navolging van Christus onze Heer. Hoe zouden wij een levende gemeente zijn, als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht? En hoe zouden de predikanten de opdracht van de goede Herder: ‘Hoed mijn schapen!’ kunnen vervullen, als zij daarbij niet op de medewerking van de ouderlingen mochten rekenen?

Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad der kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers
Gods koninkrijk en zijn Gerechtigheid.

En u, broeders en zusters,
die nu gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden: herinnert u altijd met dankbaarheid, dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door Zijn bloed, – het is Zijn kerk.
Aanvaardt dan uw dienst met blijdschap, bouwt de gemeente op;
voedt uzelf met de woorden van het geloof en de goede leer en bidt in uw zwakheid om de kracht van de heilige Geest.

Gebed

Here onze God, U loven wij,
omdat uw Zoon niet is gekomen om gediend te worden maar om te dienen.
U loven wij omdat Gij uw Geest wilt schenken en uw vuur doet neerdalen,
opdat wij met brandende harten dienaren zouden zijn
in navolging van uw Zoon Jezus Christus.
Daarom, Here onze God, Gever van alle goede gaven,
bidden wij u voor uw dienaren en dienaressen, die geroepen worden om in opzicht en tucht, in vermaan en gebed en het bemoedigen van de zielen

uw gemeente te bouwen:

dat zij hoog zullen opgeven van Uw toekomst,
dat zij nooit gering zullen denken van uw kinderen,
in hun hart bewaren wat hun in vertrouwen wordt meegedeeld
en openlijk getuigenis zullen afleggen van uw heil, tegen alle afgoden in,
die het leven van mensen schenden en schaden.

Zo bidden wij u omwille van uw Zoon, aan wie de macht is en de glorie nu en in eeuwigheid. Amen

Vragen

Voorganger
Geliefde broeders en zusters,
laat nu aan allen horen, dat ge in geloof uw dienst aanvaardt. Ik verzoek u op te staan en op de volgende vragen oprecht antwoord te geven:

De te bevestigen ambtsdragers gaan staan op het podium

Broeders en zusters,

Bent u er ten volle van overtuigd, dat God zelf u door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?

Aanvaardt u de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, als enige regel van het geloof ,
zodat u ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan al wat daarmee strijdig is?

Belooft ge uw ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Here op uw weg brengt?
Belooft u ook voorgoed geheim te houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen
en bent u bereid u bij dit alles te onderwerpen
aan de tucht van het geloof en het opzicht der kerk?

Wat is daarop uw antwoord,


Het zijn als pastorale ouderlingen

Br. Rob van der Hoek

Br. Wietze Visser

Zr. Ingrid Vries Riemersma

Br. Jan – Hilko van Dijk,

Zr. Anneke Bosma – de Jong.

En als diaken:

 1. Douwe Broersma

Antwoord:  Ja, van harte.

Bevestiging
Voorganger: Laten we bidden:

Verhoor ons, o God onze Heiland
en stort over uw dienaren en dienares hier
de gaven van Uw heilige Geest.
die nodig zijn voor de vervulling van hun ambten.
Zie in gunst neer op hen die wij aan U opdragen
en verleen hun de onuitputtelijke rijkdom van Uw genade.
Door Jezus Christus onze Heer. Amen.

De te bevestigen ambtsdragers komen beurtelings naar voren voor de zegen

Ouderlingen:
Br. Rob van der Hoek
Br. Wietze Visser
Zr. Ingrid Vries Riemersma
Br. Jan – Hilko van Dijk,
Zr. Anneke Bosma – de Jong.

Diakenen:

 1. Douwe Broersma

God onze hemelse Vader, Die u geroepen heeft tot deze heilige dienst en in wiens Naam wij u thans in het ambt van ouderling/diaken bevestigen,
Verlichte u door Zijn heilige Geest,
en sterke u door Zijn hand;
Hij zegene u alzo in uw bediening,
dat Zijn gemeente onder uw handen worde gebouwd
tot verhaasting van de heerschappij van Jezus Christus, Gods zoon. Amen

Aanvaarding (Allen gaan staan)

Voorganger: Gemeente nu deze broeder en zusters
tot ouderlingen en diakenen bevestigd zijn, – belooft u hen te aanvaarden,  hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?

Wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: Ja ( waarna gemeente gaat zitten)

Zingen met begeleiding van Our Own:: Owekking 687 ( tekst aangepast)

(gemeente met zangers Our Own zingen de ambtsdragers staande toe)

Heer, wijs hen uw weg
en leid hen als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als hen de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost hen dan liefdevol en moedig hen weer aan.

(ambtsdragers met zangers Our Own)

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

(gemeente met zangers Our Own zingen de ambtsdragers staande toe)
Heer, leer hen uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als hen de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest hun hart en leven aan.

(Gemeente en ambtsdragers samen met zangers Our Own)

Heer toon ons uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe elk U dienen kan
en waarheen U ons zendt.
Als iemand de weg niet weet,
de hoop opgeeft,
toon ons dat Christus heel
de weg gelopen heeft.

 
Alle nieuwe ambtsdragers ontvangen een roos en nemen plaats in de kerkenraadsbank

Dankzegging en voorbeden

Collecte (tijdens de collecte wordt gezongen het lied “Lead me to the cross”  
Savior I come
Quiet my soul, remember
Redemption’s hill
Where Your blood was spilled
For my ransom
Everything I once held dear
I count it all as lost

Lead me to the cross
Where Your love poured out
Bring me to my knees
Lord I lay me down
Rid me of myself
I belong to You
Oh, lead me, lead me to the cross

You were as I
Tempted and trialed
Human
The word became flesh
Bore my sin and death
Now you’re risen
Everything I once held dear
I count it all as lost

Lead me to the cross
Where Your love poured out
Bring me to my knees
Lord I lay me down
Rid me of myself
I belong to You
Oh, lead me, lead me to the cross

To Your heart
To Your heart
Lead me to Your heart
Lead me to Your heart

Lead me to the cross
Where Your love poured out
Bring me to my knees
Lord I lay me down
Rid me of myself
I belong to You
Oh, lead me, lead me

Lead me to the cross
Where Your love poured out
Bring me to my knees
Lord I lay me down
Rid me of myself
I belong to You
Oh, lead me, lead me to the cross

Slotlied: Gez.255 : 3 en 4
Ere zij de Heer der englen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard’ en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Zegen ( gezongen amen)

Er is na afloop van de dienst gelegenheid de afscheid genomen hebbende te bedanken en de bevestigde ambtsdragers welkom te heten.

 

Vorige diensten