1 Livestream 1e dienst

Thema: ‘We zijn één lichaam met de vervolgde kerk’.
M.m.v.
Spreker: dhr. Arend Kroes
De muziekband Our Own
Ds K.J.Bijleveld

Lied voor de dienst:   Opw 820 Feest van genade
Alzo lief had God de wereld
Dat Hij zijn Zoon gaf en wie in Hem gelooft
Gaat niet verloren ontvangt het leven
Dat nooit meer ophoudt

Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde
Om ons te redden, te redden van onszelf
Dus kijk de deur staat voor ons open
God roept ons binnen

Het is een feest van genade
Het is een feest, God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis

Bovenstaande herhalen

Het is een feest van genade
Het is een feest, God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis
 
Stop met wat je doet
God de Vader roept – Hij ziet naar je uit – dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis
Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis

Het is een feest van genade
Het is een feest, God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis

Het is een feest van genade
Het is een feest, God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis
Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Opw 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U Heer,
die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat ik wankel of val
U bent mijn Beschermer
die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
Mijn hulp is van U Heer.

Bovenstaande herhalen

Mijn hulp is van U Heer,
die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat ik wankel of val
U bent mijn Beschermer
die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
Mijn hulp is van U Heer.

Mijn hulp is van U, Heer
Oh, van U

Stil gebed/ Votum en groet

Klein gloria met Gez.457
1
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen wordt U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

2
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe eng’len, onvolprezen Heer.

3
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefd’ en majesteit.

4
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, U bent heilig…

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Zingen: Opw 867 De naam van Jezus
In geloof spreek ik de naam van Jezus
over ieder hart en elk verstand.
In zijn aanwezigheid vinden wij vrede.
Ik spreek Jezus.

In geloof spreek ik de naam van Jezus
tot iedere verslaving breken zal
In Hem is er hoop en echte vrijheid.
Ik spreek Jezus.

Refrein:
Uw naam geeft leven.
Uw naam geneest ons, is vol van kracht,
breekt alle banden,
brandt in het duister, schijnt in de nacht.
 
In geloof spreek ik de naam van Jezus
over alle onrust, alle angst.
Vrijheid voor wie worstelt met depressie.
Ik spreek Jezus.

Refrein:
Uw naam geeft leven.
Uw naam geneest ons, is vol van kracht,
breekt alle banden,
brandt in het duister, schijnt in de nacht.

3x
Roep Jezus van de daken, Jezus overal.
Jezus in het duister, dat de vijand buigen zal.
Over mijn familie spreek ik de grote naam: Jezus.

2x
Uw naam geeft leven.
Uw naam geneest ons, is vol van kracht,
breekt alle banden, brandt in het duister,
schijnt in de nacht.

In geloof spreek ik de naam van Jezus
over ieder hart en elk verstand.
In zijn aanwezigheid vinden wij vrede.
Ik spreek Jezus.

Regel der dankbaarheid

Kinderlied waarna de kinderen naar de KND

Voorstellen dhr. Arend Kroes en introductie werk

Gebed om de Heilige Geest – ds KJB

Bijbellezing Schriftlezing: I Kor.12 : 12 – 27 – Dhr. Kroes
12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die
delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in
één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije
mensen, we zijn allen van één Geest doordrenkt. 14 Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel,
maar uit vele. 15 Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’
hoort hij er dan werkelijk niet bij? 16 En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet
bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? 17 Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee
zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen
ruiken? 18 Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij
dat wilde. 19 Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam
zijn? 20 Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen.
21 Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en evenmin kan het hoofd tegen
de voeten zeggen: ‘Ik heb jullie niet nodig.’ 22 Integendeel, juist die delen van het lichaam die het
zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 23 De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen
en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 24 dan die waarvoor
we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de
delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, 25 zodat het lichaam niet zijn
samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 26 Wanneer één
lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld
wordt, delen alle andere in die vreugde. 27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u
maakt daar deel van uit.

Zingen: EL 381 Daar ruist langs de wolken
Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam
Die hemel en aarde verenigt tezaam
Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard
Want Hij kwam om zalig te maken op aard’
Zo liefhad Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf
En zo, door Zijn bloed, hen genade verwierf
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet
 
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof
En engelen zingen voortdurend Zijn lof
O, als wij door Jezus, verheerlijkt eens staan
Dan heffen wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d’eer
Want Gij zijt der mensen en engelen Heer
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d’eer
Want Gij zijt der mensen en engelen Heer

Preek met thema: ‘We zijn één lichaam met de vervolgde kerk’. – Dhr Kroes

Zingen EL 388/ opw 276 Laat heel de wereld het zien
1. Laat heel de wereld het zien,
maak de volken weer blij
Door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het uit
Klap je handen voor Hem.

Refrein
Liefde en recht zal Hij brengen op aard,
Een eeuwige heerschappij
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard
’t woord van de waarheid maakt vrij; het maakt vrij

2. Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij
Breng de eenzamen thuis
Heel satans bolwerk stort neer,
door ’t gebed tot de Heer
Door de kracht van het kruis

Refrein
Liefde en recht zal Hij brengen op aard,
Een eeuwige heerschappij
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard
’t woord van de waarheid maakt vrij; het maakt vrij

3. Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn naam
zing het lied dat Hem eert
Wees niet meer stil, zeg het voort
Tot de wereld het hoort, Jezus regeert!

Refrein
Liefde en recht zal Hij brengen op aard,
Een eeuwige heerschappij
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard
’t woord van de waarheid maakt vrij; het maakt vrij

Kinderen terug bij naspel

Dankgebed en voorbede – ds KJB

Collecte voor Open Doors

Slotlied: El.390 alle 5 verzen – Maak ons tot een stralend licht voor de volken
Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een zegening
voor de volken, een zegening
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken, een lied van dank
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.

En bouw uw koninkrijk
in de volken, uw wil geschied’
in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard’!

Zegen

Bedankt voor het luisteren naar de dienst, wij wensen u/jou een goede week.

Vorige diensten