1 Livestream 1e dienst

Geluid & Liturgie

Livestream

Voorganger: ds M.J.Koppe
Ochtenddienst 25 september

Lied voor de dienst : EvB 209 : 1,2 en 3   Kom in mijn hart
Kom in mijn hart

 1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart

         kom iedere macht onttronen.
         Aan U de kroon! Kom, Vader, Zoon,
         mijn hart door uw Geest bewonen.

 1. Reinig mijn hart, reinig mijn hart

         in bronnen van uw genade;
         Uw Woord geneest; uw bloed, uw Geest –
         zij stuiten de stroom van ’t kwade.

 1. Heer van mijn hart, Heer an mijn hart,

         blijf eeuwig daar resideren.
         Houd Gij er hof. Laat liefde’ en lof
         en vrede vandaar regeren.

Binnenkomst en welkom

Intochtslied : ps 84 : 1,2 en 6
1       Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2       Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

6       Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Stil gebed /votum en groet
Klein Gloria

Gebed van verootmoediging

zingen ps 67 : 1 en 2
1       God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht;
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend ‘,
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2       De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez’ aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Wetslezing

zingen  : gez 7 : 1,3 en 4
1       Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

3       Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan ’t hart toespreken.

4       Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

Gebed om de H.Geest

Kindermoment

Schriftlezing : Jesaja 11 : 1 – 10   (NBg vert van 1953)
Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï
11

1
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2
De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 3 Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
7 Een koe en een berin grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw eet stro, net als een rund.
8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
10 Op die dag zal de telg van Isaï
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

zingen : gez 244 : 1,2 en 4
 1       Christus stoot de hemel open,
een vuur komt door de wereld lopen,
een nieuw getij breekt haastig aan.
Hoor, de Geest vaart door het heden,
vanwaar? waarheen? met sterke schreden,
geen tegenstand kan Hem weerstaan.
Geeft op uw trots verzet,
verliest u aan zijn wet.
Gij zijt veilig
in zijn domein,
nooit meer alleen,
want nimmer zult gij wezen zijn.

2       Laat u door de Trooster vinden,
eens onbemind, nu Gods beminden,
o kindren van Jeruzalem,
dwaalt niet moedeloos, als vreemden,
want Christus leeft, Hij die u kende.
Nu neemt de Geest en deelt uit Hem.
Uw wachten is voorbij,
de Dag komt naderbij,
merkt het teken,
maakt u bereid,
de Heer bevrijdt,
staat op en volgt, het is de tijd

4       Eenmaal zal Hem alles prijzen,
de Geest zal allen onderwijzen:
wie wederstond, wordt overmocht.
Geest van liefde, wijsheid, krachten,
de wereld blijft uw leiding wachten,
zo vaak hebt Gij uw volk bezocht.
Jeruzalem, treed uit,
verheug u als een bruid,
zie uw Koning!
Uw schreden richt
de gids ten licht:
Hij opent eeuwig vergezicht.


Verkondiging

zingen : EvB 374 : 1,2 en 3   
O Heer, mijn God

 1. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring

    de wereld zie die U hebt voortgebracht.
    het sterrenlicht, het rollen van de donder,
    heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

    Refrein:
    Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  
    Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
    Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  
    Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

 1. Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen

    tot in de dood gegaan is als een lam,
    sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen
    en aan het kruis mijn zonde op zich nam.              Refrein

 1. Als Christus komt met majesteit en luister,

    brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
    Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
    en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.          Refrein

Kinderen terug

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Slotlied: EvB 357 : 1,2,4 en 5    Vreugde , vreugde …
Evangelisch Liedbundel 357
1. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ’t heelal verheugde, Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister, vindt het licht bij U alleen.

 1. In de harmonie der sferen
  klinkt een loflied U gewijd.
  Sterren, eng’len, allen eren
  U, de Heer der heerlijkheid.
  Velden, wouden, beken, bergen, stromen,
  zeeën, alles juicht,
  vogels, bloemen en fonteinen,
  ’t werk dat van uw vreugd getuigt.

 2. Open nu ook onze ogen
  voor het ware vreugdelicht
  opdat wij uw naam verhogen j
  uichend voor uw aangezicht
  want in Christus komt Gij nader hem,
  die onder zonde zucht,
  Ieder wil Gij zijn een Vader
  die in Jezus tot u vlucht.

 3. Wil van ons uw vreugde geven,
  hef ons op tot U omhoog,
  Gever van onsterf’lijk leven,
  die tot ons U nederboog.
  Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
  onbevreesd in smart en pijn.
  Laat ons Heer, door uwe liefde
  eeuwig in uw vreugde zijn.

Zegen

Bedankt voor het luisteren naar de dienst, wij wensen u/jou een goede week.

Vorige diensten