1 Livestream 1e dienst

Geluid & Liturgie

Livestream

Orde van dienst voor de ochtenddienst van DV 26 juni 2022

Lied voor de dienst:
Evangelische Liedbundel 362 God in ons midden – Vers 1,2,3

  1. God in ons midden,

Heer, wij aanbidden
met al uw kinderen wereldwijd, uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

  1. Lam dat de zonden draagt,

Lam dat de leeuw verjaagt
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis –
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.


  1. Licht van de overkant,

fakkel die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht
valt al de glans der eeuwigheid.

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Psalm 100: 1 en 4
1         
Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

4         
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Begroeting en bemoediging
Gevolgd door Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging en Leefregel:
Romeinen 3: 21-24 (HSV)
Rechtvaardiging door het geloof
21 Maar nu is zonder de wet 
gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is
getuigd:
22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over
allen die geloven, want er is geen onderscheid.
23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,
24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in
Christus Jezus.

Gezang 297: 1,2 (Toch overwint eens de Genade)
1         
Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in ’s Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

2         
O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan;
uit aard’ en hemel opgerezen
vangt dan het nieuwe loflied aan.
Als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.

Toelichting bij het thema

Gebed om Verlichting met de Heilige Geest

Kinderen naar de Nevendienst

1 e Lezing : Jesaja 6: 1-10 (HSV)
In  het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven
troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel.
2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn
gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. 3 De een riep tot de
ander:
Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten;
heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!
4 De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis
vulde zich met rook.
5 Toen zei ik: Wee mij, want ik verga!
Ik ben immers een man met onreine lippen
en woon te midden van een volk met onreine lippen.
Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien.

6 Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn
hand, die hij met een tang van het altaar had genomen.
7 Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei:
Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt.
Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend
8 Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor
Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.
9 Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk:
Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen.
Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken.
10 Maak het hart van dit volk vet, dat is ongevoelig
en stop hun oren toe, en sluit hun ogen;
anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen,
en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen.

Zingen Gezang 51: 1 en 2
1         
Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt kom en ik kom.

2         
O mijn God, Gij zegt ga en ik ga,
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

2 e Lezing; Jacobus 2: 14- 26 (HSV)
Dood geloof

14
Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij
heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?
15
Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan
dagelijks voedsel, 16 en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word
warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat
voor nut heeft dat dan?
17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.

18 Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw
geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.
19 U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook 
de demonen geloven dit, en zij sidderen.
20 Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is?

21 Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, 
toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde?
22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het
geloof volmaakt is geworden?
23 En de Schrift is vervuld die zegt: 
En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd
een vriend van God genoemd.
24 U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit
geloof.
25 En is  Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij
de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan?
26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de
werken dood.

Gezang 51: 3
3        
Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt,
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Verkondiging

Geloofsbelijdenis zingen
Melodie Gezang 135
(Hoor de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer)
Ik geloof in God de Vader,
die almachtig, wijs en goed,
aard’ en hemel heeft geschapen,
vorm en kleur in overvloed.

Die de stilte heeft doorbroken
en zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden Woord,
opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God,
die als Redder van de wereld
werd gekruisigd en gedood.
Maar die opgestaan ten leven,
hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht
die ten onder wordt gebracht
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in God de Trooster,
die van oudsher, wereldwijd,
overal zijn volk vergadert
en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden,
in vergeving van mijn zonden
mag ik op de jongste dag
opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid

Dank – en voorbede

Collecte

Gezang 444
1        
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2         
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw’ge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle eng’len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

3         
Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

Zegen

Bedankt voor het luisteren naar de dienst, wij wensen u/jou een goede week

Vorige diensten