1 Livestream 1e dienst

Geluid & Liturgie

Livestream

Liturgie zondagmorgen 15 mei in de vGK te Boornbergum
 
m.m.v. muziekvereniging ‘Looft den Heer’   o.l.v. J. Dijkstra
Voorganger: ds. K.J. Bijleveld  

Thema: Looft den Heer!!

Lied voor de dienst:
Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord;
He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored;
He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift word;
his truth is marching on.

Glory, glory, hallelujah,
glory, glory, hallelujah,
glory, glory, hallelujah.
His truth is marching on.

He has sounded forth the trumpet that shall never sound retreat;
He is sifting out the hearts of men before his judgment seat;
O, be swift, my soul, to answer Him; be jubilant, my feet!
Our God is marching on.

Glory, glory, hallelujah,
Glory, glory, hallelujah,
Glory, glory, hallelujah.
His truth is marching on.

Glory, glory, hallelujah,
Glory, glory, hallelujah,
Glory, glory, hallelujah.
His truth is marching on. 

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Ps.149 ; 1 en 2
Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den HEER verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
 
Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des HEREN wordt geprezen
met het aloude lied der vaadren.
De heilge reien naadren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in ’s HEREN heiligdom.
 
Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria met gez.255 : 1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drieeenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieeenge in zijn troon!

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Zingen: Gez,255 : 2
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Regel der dankbaarheid

Zingen: Gez.255 : 3 en 4
3
Ere zij de Heer der englen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard’ en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

4
Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Gebed om de Heilige Geest

Zingen: Gez.477
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
 
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Kinderen naar de kindernevendienst

Bijbellezing: Openbaring 19 : 1 -11
191Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’ Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden Hem met de woorden: ‘Amen! Halleluja!’ 5
Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof onze God! Laten al zijn dienaren die ontzag voor Hem hebben, groot en klein, Hem loven!’ Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. 8Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’ 10 Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.’ Want getuigen van Jezus is profeteren.


Zingen: Gez.259 : 1 en 2
Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, – en Hij leeft;
die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan ’t kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd’ en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Verkondiging

Zingen: Gez.258 : 1 en 4
Halleluja, lof zij de Heer!
Aanbidt de Vader, geeft Hem eer,
de Schepper aller dingen!
De roem van zijn barmhartigheid,
zijn wijsheid, macht en majesteit
moet al het schepsel zingen.

Halleluja, lof zij de Heer!
Gelijk door englen word’ U eer
gebracht door stervelingen!
Heer, driemaal heilig, wees geëerd;
U, die het gans heelal regeert,
moet al het schepsel zingen.

Dankgebed en voorbede

Korps speelt

Collecte

Slotlied: Zingen: Gez.257
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word’ op aard’ en in de hemel, Here,
voor uw liefd’ U toegebracht
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

Zegen

Bedankt voor het luisteren naar de dienst, wij wensen u/jou een goede week

Vorige diensten