1 Livestream 1e dienst

Geluid & Liturgie

Livestream

Orde van dienst, Boornbergum, 16 januari 2022, 9.30  uur

Thema: “ Er is een God die hoort”

Voor de dienst:  Opw. 708
Kom, zing voor de Heer, Die eeuwig regeert, Die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk, Onpeilbaar goed;
Zijn Woord houdt eeuwig stand. Ja, uw Woord houdt eeuwig stand.(2x)

De Hemel juicht, uw kerk getuigt:’Groot is uw trouw, o Heer!’
Van eeuw tot eeuw belijden wij:’Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!’

Alles verandert,Maar U blijft gelijk;Uw koninkrijk kent geen eind.
En wat U beloofd hebt,Dat zal U ook doen;Uw trouw is voor altijd.
Wij vertrouwen U altijd.

De Hemel juicht, ….

Woord van Welkom, mededelingen

Intochtslied:  Ps. 147: 1,4
Lof zij den Heer, goed is het leven
als ’s Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is ’t onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.

Voor God is alle kracht van paarden
en macht van mensen zonder waarde.
Het snoeven van wie wapens dragen
is niet naar ’s Heren welbehagen
Zijn welbehagen zal slechts wezen
met allen die Hem need’rig vrezen,
die met hun harten voor Hem open
op zijn genade en liefde hopen.

Stil Gebed

Votum en Groet

Klein Gloria

Verootmoediging  ( gebed)

Genadeverkondiging   daarna zingen  Er is een God die hoort: 1,2,3
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart Er is een God, er is een God
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart Er is een God die hoort.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad
Wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord
Er is een God die hoort.

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal Heer van het al, Heer van het al
Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal Heerser van ’t gans heelal.
Want onze schepper, koning der aard
Heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard
Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort
Hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord Mens, zegt het voort, mens zegt het voort
Wordt ’s Heren liefde alom gehoord Mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen
Maar zoek het heil bij Jezus alleen
Dat al uw hoop op hem is gericht
Jezus is ’t eeuwig licht.

Wetslezing     Zingen: Lied 185: 1 Elb    
 Leer mij Uw weg, o Heer,
 leer mij Uw weg.
 Schenk van Uw kracht mij meer,
 leer mij Uw weg.
 Houd mij in evenwicht,
 dat ‘k voor Uw aangezicht,
 wandel in ’t volle licht,
 leer mij Uw weg.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing I : Jes. 38: 1 t/m 8 ( HSV)

Zingen:  Ps. 42: 1,5 (OB)
’t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer’;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naadren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?

Maar de Heer’ zal uitkomst geven,
Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt.
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen

Schriftlezing II: Jes. 38: 9 t/m 21(HSV)

Zingen: Ps. 68: 10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ’t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Verkondiging

Zingen:  Gez. 465: 1,2, 5
Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die ‘k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen
het is van U, o Heer.


Nog voor wij U iets vragen,
voorkomt Gij ons gebed.
Gij hebt aleer wij klagen,
op onze nood gelet.
Gij helpt de last ons dragen,
Gij steunt bij elke tred,
zelfs bij de zwaarste plagen
zijt Gij de God die redt.

U zal ik eeuwig eren,
die eeuw’ge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!

Kinderen komen terug

Dankgebed en Voorbeden

Geloofsbelijdenis  (lezen)

Slotlied: Lied 170: 1,2 Elb
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein : Groot is uw trouw, o Heer,….

Zegen  

Amen: Lied 416: 1 NLB
Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Bedankt voor het luisteren naar de dienst, wij wensen u/jou een goede week

Vorige diensten